You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Publikácie k dispozícii (44)

87939-0.jpg
07/04/2021 Typ: Politika/diskusia 14 strany

Participatívna ergonómia a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Tento diskusný dokument predstavuje participatívne prístupy k ergonómii a zaoberá sa ich účinnosťou v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Zásahy v oblasti participatívnej ergonómie zahŕňajú ľudí, ktorí sa skutočne podieľajú na navrhovaní...

Zobraziť viac
87911-0.jpg
10/03/2021 Typ: Správy 138 strany

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy – odporúčania základe osvedčených postupov

V tejto správe sa podrobne skúma práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a jasne sa poukazuje na to, že je výhodou, ak zamestnanci s chronickými ochoreniami majú možnosť zotrvať v zamestnaní. Zdôrazňuje sa v nej význam vytvárania inkluzívnych pracovísk a...

Zobraziť viac
87963-0.jpg
10/03/2021 Typ: Správy 10 strany

Zhrnutie – Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy – odporúčania základe osvedčených postupov

V tejto správe sa podrobne skúma práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a jasne sa poukazuje na to, že je výhodou, ak zamestnanci s chronickými ochoreniami majú možnosť zotrvať v zamestnaní. Zdôrazňuje sa v nej význam vytvárania inkluzívnych pracovísk a...

Zobraziť viac
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Typ: Prezentácie

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

Táto prezentácia ponúka prehľad krokov, ktorými môže zamestnávateľ podporiť svojich zamestnancov s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby zvládali svoje ochorenie a pokračovali v práci. Vychádza z týchto správ: Práca s chronickými poškodeniami podporno-...

Zobraziť viac
86909-0.jpg
05/03/2021 Typ: Informačné letáky 4 strany

Pracovať s chronickým reumatickými chorobami a chorobami podporno-pohybovej sústavy

Tento informačný list jednoduchým spôsobom vysvetľuje, čo sú chronické reumatické choroby a poškodenia podporno-pohybovej sústavy (RMD), pričom zdôrazňuje význam zabezpečenia podpory pre ľudí s týmito ochoreniami, aby zotrvali v zamestnaní alebo aby im návrat do práce uľahčili...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5