You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Publikácie k dispozícii (32)

ppt2.png
19/10/2020 Typ: Prezentácie

Posúdenie rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy

Posúdenie rizika je základom úspešného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia a kľúčom k prevencii a riadeniu poškodení podporno-pohybovej sústavy. V tejto prezentácii je navrhnutý priamy a postupný prístup k posúdeniu rizika, ktorý by sa mal dobre uplatniť v prípade väčšiny...

Zobraziť viac
ppt1.png
19/10/2020 Typ: Prezentácie

Úvod do problematiky prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy

Táto prezentácia predstavuje všeobecný úvod do problematiky prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy. Možno ju doplniť ďalšími prezentáciami či publikáciami v rámci kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022 . Túto prezentáciu si možno tiež stiahnuť z...

Zobraziť viac
87157-0.jpg
14/10/2020 Typ: Dokumenty na rokovanie 19 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy v poľnohospodárskom odvetví: od identifikácie rizík po prijímanie preventívnych...

Práca v poľnohospodárstve sa vyznačuje tým, že veľa úkonov sa v rámci nej opakuje. K nadmernej záťaži môže dochádzať najmä pri ručnej manipulácii s bremenami a pri ich dvíhaní alebo môžu byť tieto úkony vykonávané v neprirodzených polohách. Práca vonku a špecifickosť terénu...

Zobraziť viac
85704-0.jpg
30/09/2020 Typ: Informačné letáky 8 strany

Mapovanie tela a mapovanie nebezpečenstiev pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy

Tento informačný list prináša prehľad o mapovaní tela a mapovaní nebezpečenstiev, pričom poukazuje na prínos týchto techník pri identifikovaní a prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Obsahuje informácie o zdrojoch, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne...

Zobraziť viac
86779-0.jpg
09/09/2020 Typ: Dokumenty na rokovanie 12 strany

Pracovné exoskelety: nositeľné robotické zariadenia a prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na...

Exoskelety sú osobné asistenčné technológie, ktoré pôsobia na telo mechanicky. Pri fyzickej práci, ako je dvíhanie ťažkých bremien, môžu znížiť záťaž, čím zmierňujú riziko vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy. Nie je vždy možné ergonomicky navrhnúť a usporiadať pracovisko...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5