You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Najnovšie publikácie

Publikácie k dispozícii (38)

87513-0.jpg
10/12/2020 Typ: Politika/diskusia 16 strany

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy v stavebníctve: príklady systémov stimulov orgánu INAIL

Tento diskusný článok sa venuje prevalencii poškodení podporno-pohybovej sústavy v stavebníctve v EÚ a zvlášť v Taliansku, ako aj úkonom, pri ktorých sú pracovníci vystavení rizikám, napr. manuálnemu zdvíhaniu a nevhodným polohám. Článok sa zameriava na vibrácie, ktoré...

Zobraziť viac
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Typ: Prezentácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: štatistické údaje

Táto prezentácia poskytuje prehľad o prevalencii, vplyve a riziko vých faktoroch poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Vychádza z týchto správ: Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prevalencia, náklady a demografické faktory v EÚ a...

Zobraziť viac
85706-0.jpg
09/12/2020 Typ: Informačné letáky 4 strany

Podpora zdravej podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Tento informačný list je venovaný celoeurópskej kampani na zvyšovanie informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy patria k najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v EÚ...

Zobraziť viac
87498-0.jpg
07/12/2020 Typ: Správy 13 strany

Zhrnutie – Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy v rozmanitých skupinách pracovnej sily: rizikové faktory v prípade...

V tejto správe sa skúma prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako aj súvisiace fyzické, psychosociálne , individuálne a organizačné riziko vé faktory v troch špecifických skupinách zamestnancov: žien, migrantov a LGBTI osôb. Odhaľuje, prečo sú zamestnanci v týchto...

Zobraziť viac
87599-0.jpg
07/12/2020 Typ: Správy 170 strany

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy v rozmanitých skupinách pracovnej sily: rizikové faktory v prípade žien,...

V tejto správe sa skúma prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako aj súvisiace fyzické, psychosociálne , individuálne a organizačné riziko vé faktory v troch špecifických skupinách zamestnancov: žien, migrantov a LGBTI osôb. Odhaľuje, prečo sú zamestnanci v týchto...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5