You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Publikácie k dispozícii (22)

85544-0.jpg
19/05/2020 Typ: Správy 11 strany

Zhrnutie – Stratégia prevencie a jej uplatnenie v praxi. Praktické postupy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

V rámci projektu Prehľad výskumu, politiky a praxe v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy, ktorý realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, projektový tím vypracoval v niekoľkých krajinách hĺbkovú analýzu politík prevencie poškodení...

Zobraziť viac
85485-0.jpg
19/05/2020 Typ: Správy 53 strany

Stratégia prevencie a jej uplatnenie v praxi. Praktické postupy na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy

V rámci projektu Prehľad výskumu, politiky a praxe v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy, ktorý realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, projektový tím vypracoval v niekoľkých krajinách hĺbkovú analýzu politík prevencie poškodení...

Zobraziť viac
85387-0.jpg
04/05/2020 Typ: Správy 8 strany

Zhrnutie – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prečo je ich výskyt stále vysoký? Dôkazy z prehľadu...

V rámci tohto prehľadu literatúry sa skúmajú dôvody pretrvávajúceho výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov v celej EÚ. Napriek právnym predpisom a preventívnym opatreniam zostáva miera výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou vysoká...

Zobraziť viac
85264-0.jpg
04/05/2020 Typ: Správy 69 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prečo je ich výskyt stále vysoký? Dôkazy z prehľadu literatúry

V rámci tohto prehľadu literatúry sa skúmajú dôvody pretrvávajúceho výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy u zamestnancov v celej EÚ. Napriek právnym predpisom a preventívnym opatreniam zostáva miera výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou vysoká...

Zobraziť viac
84915-0.jpg
12/03/2020 Typ: Správy 80 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: Fakty a čísla – súhrnná správa z 10 správ členských štátov EÚ

Táto súhrnná správa je súčasťou oveľa rozsiahlejšieho projektu, Prehľad údajov a čísel týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy: výskyt, náklady a demografia poškodení podporno-pohybovej sústavy v Európe , ktorého cieľom je podporiť tvorcov politiky na úrovni EÚ a...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5