You are here

Publikácie

Webové sídlo agentúry EU-OSHA poskytuje prístup k viac než 100 publikáciám o nebezpečných látkach – od informačných letákov o základných témach až po komplexné správy (napr. o látkach poškodzujúcich reprodukciu a karcinogénoch) a encyklopedické články na OSHwiki, ktoré môžete nájsť v časti „Nebezpečné látky“.

Počas kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 o nebezpečných látkach sa mnohé z týchto publikácií aktualizujú, upravujú a pridávajú sa nové publikácie a nové formáty.

Informačné letáky o kampani informujú užívateľa o základných a prioritných opatreniach na kontrolovanie nebezpečných látok. Infografiky sa používajú na informovanie o najdôležitejších faktoch a číslach. Aktualizované a nové články na OSHwiki rozširujú a zlepšujú pokrytie časti OSHwiki o nebezpečných látkach.

Zobrazuje sa 1 – 4 z 249

Publikácie k dispozícii

03/10/2018
82057-0.jpg

Tento informačný leták ponúka prehľad, ako zaobchádzať s vyrobenými nanomateriálmi na pracovisku. Tieto materiály, ktoré obsahujú veľmi malé častice, môžu byť toxické.

Informačný leták obsahuje podrobné informácie o príslušných právnych predpisoch EÚ, skúma...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
27/11/2017
83513-0.jpg

V sprievodcovi kampaňou sa vysvetľuje, prečo je riadenie nebezpečných látok na pracovisku také dôležité. Uvádza sa v ňom viacero prípadových štúdií a praktických riešení, ako aj prehľad relevantných právnych predpisov a opisuje sa v ňom, ako vytvoriť kultúru prevencie rizík....Zobraziť viac

PDF Propagačný materiál Prevziať v
27/11/2017
83618-0.jpg

Informačný leták ku kampani hovorí priamo k veci – je ideálny, ak chcete všeobecnému publiku vysvetliť, o čom táto kampaň je. Poskytuje sa v ňom prehľad základných informácií: prečo je kampaň taká dôležitá, kto sa na nej môže zúčastniť a ako sa možno zapojiť. Uvádzajú sa v ňom aj...Zobraziť viac

PDF Propagačný materiál Prevziať v
27/11/2017
ppt-presentation-1.jpg

Potrebujete rýchlo a jasne vysvetliť kampaň svojim kolegom, klientom alebo kontaktným osobám? Naša powerpointová prezentácia je presne to, čo hľadáte. Na snímkach sú zhrnuté hlavné body, vysvetľuje sa tu, prečo je dôležité predchádzať expozícii zamestnancov nebezpečným látkam, predstavené sú tu...Zobraziť viac

PPTX Propagačný materiál Prevziať v

Pages

Iné relevantné publikácie v anglickom Jazyku

18/10/2019
83316-0.jpg

Tento informačný list prináša praktické usmernenia o zákonných povinnostiach a osvedčených postupoch týkajúcich sa zraniteľných zamestnancov, ktorí môžu byť vystavení nebezpečným látkam pri práci. Dôležité je, aby sa pri hodnotení rizík a prijímaní preventívnych opatrení zohľadňovali skupiny...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
27/09/2019
83312-0.jpg

Tento informačný list spoločne pripravili všetci partneri Plánu opatrení proti karcinogénom. Poskytuje prehľadné praktické rady o tom, ako predchádzať rizikám súvisiacim s karcinogénmi na pracovisku. V podobe stručnej príručky slúži na každodenné používanie a na úvod vymedzuje karcinogénne látky...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
17/01/2019
81579-0.jpg

Táto súhrnná správa predstavuje základy metodiky založenej na údajoch, ktorá bola vytvorená na posudzovanie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách EÚ a na poskytovanie základu na sledovanie trendov a vývoja pri expozícii a používaní.

V kombinácii...Zobraziť viac

PDF Správy Prevziať v

Pages