You are here

Publikácie

Webové sídlo agentúry EU-OSHA poskytuje prístup k viac než 100 publikáciám o nebezpečných látkach – od informačných letákov o základných témach až po komplexné správy (napr. o látkach poškodzujúcich reprodukciu a karcinogénoch) a encyklopedické články na OSHwiki, ktoré môžete nájsť v časti „Nebezpečné látky“.

Počas kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 o nebezpečných látkach sa mnohé z týchto publikácií aktualizujú, upravujú a pridávajú sa nové publikácie a nové formáty.

Informačné letáky o kampani informujú užívateľa o základných a prioritných opatreniach na kontrolovanie nebezpečných látok. Infografiky sa používajú na informovanie o najdôležitejších faktoch a číslach. Aktualizované a nové články na OSHwiki rozširujú a zlepšujú pokrytie časti OSHwiki o nebezpečných látkach.

Zobrazuje sa 1 – 4 z 300

Publikácie k dispozícii

03/10/2018
82057-0.jpg

Tento informačný leták ponúka prehľad, ako zaobchádzať s vyrobenými nanomateriálmi na pracovisku. Tieto materiály, ktoré obsahujú veľmi malé častice, môžu byť toxické.

Informačný leták obsahuje podrobné informácie o príslušných právnych predpisoch EÚ, skúma...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
07/05/2018
72421-0.jpg

Nariadením REACH sa vyžaduje, aby
spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú
chemické látky do EÚ, na Island, do Nórska
alebo do Lichtenštajnska v množstve jedna
tona alebo viac ročne, zaregistrovali tieto
látky v agentúre ECHA. Ak nie sú k dispozícii
informácie o...Zobraziť viac

PDF Propagačný materiál Prevziať v
27/11/2017
83513-0.jpg

V sprievodcovi kampaňou sa vysvetľuje, prečo je riadenie nebezpečných látok na pracovisku také dôležité. Uvádza sa v ňom viacero prípadových štúdií a praktických riešení, ako aj prehľad relevantných právnych predpisov a opisuje sa v ňom, ako vytvoriť kultúru prevencie rizík....Zobraziť viac

PDF Propagačný materiál Prevziať v
27/11/2017
83618-0.jpg

Informačný leták ku kampani hovorí priamo k veci – je ideálny, ak chcete všeobecnému publiku vysvetliť, o čom táto kampaň je. Poskytuje sa v ňom prehľad základných informácií: prečo je kampaň taká dôležitá, kto sa na nej môže zúčastniť a ako sa možno zapojiť. Uvádzajú sa v ňom aj...Zobraziť viac

PDF Propagačný materiál Prevziať v

Pages

Iné relevantné publikácie v anglickom Jazyku

18/10/2019
83316-0.jpg

Tento informačný list prináša praktické usmernenia o zákonných povinnostiach a osvedčených postupoch týkajúcich sa zraniteľných zamestnancov, ktorí môžu byť vystavení nebezpečným látkam pri práci. Dôležité je, aby sa pri hodnotení rizík a prijímaní preventívnych opatrení zohľadňovali skupiny...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
27/09/2019
83312-0.jpg

Tento informačný list spoločne pripravili všetci partneri Plánu opatrení proti karcinogénom. Poskytuje prehľadné praktické rady o tom, ako predchádzať rizikám súvisiacim s karcinogénmi na pracovisku. V podobe stručnej príručky slúži na každodenné používanie a na úvod vymedzuje karcinogénne látky...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
17/01/2019
81579-0.jpg

Táto súhrnná správa predstavuje základy metodiky založenej na údajoch, ktorá bola vytvorená na posudzovanie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách EÚ a na poskytovanie základu na sledovanie trendov a vývoja pri expozícii a používaní.

V kombinácii...Zobraziť viac

PDF Správy Prevziať v

Pages