You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Publikácie k dispozícii (27)

WEB 1324 - Worker Participation infosheet - FINAL TE0722068ENN_Page_1.jpg
13/05/2022 Typ: Informačné letáky 4 strany

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy s aktívnou participáciou pracovníkov: príklady osvedčených postupov

V informačnom liste sa nachádzajú rady o tom, ako efektívne zapojiť pracovníkov do prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy. Pracovníci a ich zástupcovia by mali byť zapojení do všetkých etáp hodnotenia a prevencie rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy vrátane...

Zobraziť viac
Worker_participation_prevention_musculoskeletal_risks_at_work_summary.pdf.jpeg
04/03/2022 Typ: Správy 10 strany

Zhrnutie - Participácia pracovníkov na prevencii rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy pri práci majú nepriaznivý vplyv na zdravie miliónov európskych pracovníkov, produktivitu a náklady podnikov vo všetkých odvetviach. Pri riešení týchto zásadných problémov zohrávajú kľúčovú úlohu sami pracovníci. V tejto správe sa navrhujú...

Zobraziť viac
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Typ: Informačné letáky 4 strany

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy pri telepráci

Pandémiou ochorenia COVID-19 sa urýchlil rastúci trend v oblasti telepráce. Práca z domu prináša určité výhody, ako je napríklad úspora času pri dochádzaní do práce. Takisto sa však spája s dlhodobejším sedením, väčšou sociálnou izoláciou od kolegov a väčšími problémami odpútať...

Zobraziť viac
31706-0.jpg
27/01/2022 Typ: Prezentácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou – Tipy pre zamestnávateľov

Telepráca nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší význam. Ponúka mnoho potenciálnych výhod, môže mať však vplyv na zdravie pracovníkov a zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ak nie je náležite riadená. Táto powerpointová prezentácia sa zameriava na teleprácu z domu a...

Zobraziť viac
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Prezentácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou – tipy pre pracovníkov vykonávajúcich teleprácu

Telepráca nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší význam. Ponúka mnoho potenciálnych výhod, môže mať však vplyv na zdravie pracovníkov a zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ak nie je náležite riadená. Táto powerpointová prezentácia sa zameriava na teleprácu z domu a...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5