You are here

Publikácie

Webové sídlo agentúry EU-OSHA poskytuje prístup k viac než 100 publikáciám o nebezpečných látkach – od informačných letákov o základných témach až po komplexné správy (napr. o látkach poškodzujúcich reprodukciu a karcinogénoch) a encyklopedické články na OSHwiki, ktoré môžete nájsť v časti „Nebezpečné látky“.

Počas kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 o nebezpečných látkach sa mnohé z týchto publikácií aktualizujú, upravujú a pridávajú sa nové publikácie a nové formáty.

Informačné letáky o kampani informujú užívateľa o základných a prioritných opatreniach na kontrolovanie nebezpečných látok. Infografiky sa používajú na informovanie o najdôležitejších faktoch a číslach. Aktualizované a nové články na OSHwiki rozširujú a zlepšujú pokrytie časti OSHwiki o nebezpečných látkach.

Zobrazuje sa 1 – 4 z 189

Publikácie k dispozícii

03/10/2018
82057-0.jpg

Tento informačný leták ponúka prehľad, ako zaobchádzať s vyrobenými nanomateriálmi na pracovisku. Tieto materiály, ktoré obsahujú veľmi malé častice, môžu byť toxické.

Informačný leták obsahuje podrobné informácie o príslušných právnych predpisoch EÚ, skúma...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
07/05/2018
72421-0.jpg

Nariadením REACH sa vyžaduje, aby
spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú
chemické látky do EÚ, na Island, do Nórska
alebo do Lichtenštajnska v množstve jedna
tona alebo viac ročne, zaregistrovali tieto
látky v agentúre ECHA. Ak nie sú k dispozícii
informácie o...Zobraziť viac

PDF Prevziať v
15/12/2014
72497-0.jpg

Tento súhrn obsahuje stručný prehľad zistení a odporúčaní uvedených v správe o metódach hodnotenia expozície karcinogénom a rakoviny z povolania. Prehľad príslušných pracovných faktorov je zhrnutý v tabuľke: po chemických, fyzických a biologických expozíciach a ďalších možných karcinogénnych...Zobraziť viac

PDF Správy Prevziať v
01/10/2012
42770-0.jpg

Piktogramy na označovanie chemických produktov sa zmenili. Zistite, čo tieto piktogramy znamenajú a nevystavujte sa nebezpečenstvu.Zobraziť viac

PDF Prevziať v

Pages

Iné relevantné publikácie v anglickom Jazyku

17/01/2019
81579-0.jpg

Táto súhrnná správa predstavuje základy metodiky založenej na údajoch, ktorá bola vytvorená na posudzovanie expozície nebezpečným látkam na pracoviskách EÚ a na poskytovanie základu na sledovanie trendov a vývoja pri expozícii a používaní.

V kombinácii...Zobraziť viac

PDF Správy Prevziať v
03/10/2018
80434-0.jpg

Tento informačný leták ponúka poradenstvo v súvislosti s dostupnými nástrojmi a usmerneniami na pomoc zamestnávateľom a zamestnancom pri kontrole rizík, ktoré vyplývajú z nebezpečných látok na pracovisku. Používaním nástrojov a usmernení, ktoré sú už k dispozícii, môžete ušetriť...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v
22/02/2018
78545-0.jpg

Najlepším spôsobom na zníženie rizika je odstránenie alebo nahradenie nebezpečných látok, pričom najdôležitejším krokom v tomto procese je vykonanie úplného hodnotenia rizík.

V tomto informačnom letáku sa opisuje celý rad základných zásad, praktických tipov, príkladov najlepších postupov...Zobraziť viac

PDF Informačné letáky Prevziať v

Pages