You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Publikácie k dispozícii (22)

Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Typ: Informačné letáky 4 strany

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy pri telepráci

Pandémiou ochorenia COVID-19 sa urýchlil rastúci trend v oblasti telepráce. Práca z domu prináša určité výhody, ako je napríklad úspora času pri dochádzaní do práce. Takisto sa však spája s dlhodobejším sedením, väčšou sociálnou izoláciou od kolegov a väčšími problémami odpútať...

Zobraziť viac
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Prezentácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou – tipy pre pracovníkov vykonávajúcich teleprácu

Telepráca nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší význam. Ponúka mnoho potenciálnych výhod, môže mať však vplyv na zdravie pracovníkov a zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ak nie je náležite riadená. Táto powerpointová prezentácia sa zameriava na teleprácu z domu a...

Zobraziť viac
ppt2-campaign (1).jpg
18/10/2021 Typ: Prezentácie

Workforce Diversity and Musculoskeletal Disorders

All workers need to be equally protected from work-related musculoskeletal disorders (MSDs), regardless of their specific characteristics or circumstances. However, some groups of workers are more exposed to MSDs than the rest. This PowerPoint presentation focuses on three...

Zobraziť viac
2022-03-23_09h23_56.png
08/06/2021 Typ: Správy 9 strany

Zhrnutie – Dlhé státie v nevhodných polohách: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy

Dlhé státie v rovnakej polohe tela sa spája so zdravotnými rizikami vrátane poškodení podporno-pohybovej sústavy a mnohými ďalšími ochoreniami. V tejto správe sa skúma, aká rozšírená je takáto nevhodná poloha tela pri práci na európskych pracoviskách, ako aj najviac zasiahnuté...

Zobraziť viac
2022-03-02_11h29_04.png
27/05/2021 Typ: Prezentácie

V pohybe – poškodenia podporno-pohybovej sústavy a predchádzanie dlhému statickému sedeniu v práci

V tejto prezentácii sa zdôrazňujú nebezpečenstvá dlhodobého sedenia v práci, pričom bolesť podporno-pohybovej sústavy, srdcovo-cievne ochorenia a rakovina predstavujú len niektoré so súvisiacich problémov. Poskytuje prehľad toho, kto je vystavený najvyššiemu riziku, a...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5