You are here

Prípadové štúdie

Uplatňovanie preventívnych opatrení v praxi na úrovni pracoviska je dobre opísané v mnohých prípadových štúdiách uverejnených samotnými podnikmi, verejnými inštitúciami a úradmi, priemyselnými združeniami a odborovými zväzmi. Tieto inštitúcie sústredili prípadové štúdie a uverejnili ich v rôznych formátoch a s rôznou úrovňou podrobnosti. Niektoré z nich sú krátkymi príbehmi o úspechu, iné sa podrobne zaoberajú aspektmi znižovania rizika, ako aj technickými a finančnými stránkami príslušných praktických riešení. Opísané sú dokonca aj hľadiská životného cyklu (napr. zamerané na riziká, ktoré predstavujú nebezpečné látky počas ich celého životného cyklu – od surovín až po odpad). Formáty sa líšia, od ľahko čitateľných dvojstranových informačných letákov až po rozsiahle technické opisy. Vo viacerých jazykoch sú čoraz viac k dispozícii aj podporné videá, ktoré sú novým formátom.

Zobrazuje sa 1 – 5 z 21
17/09/2019
83326-0.jpg

V tejto publikácii sa prezentujú ocenené a uznané príklady osvedčených postupov vyplývajúce z inovačných prístupov organizácií z celej Európy k eliminácii alebo znižovaniu expozície pracovníkov nebezpečným látkam. Tieto príklady presahujú rámec požiadaviek stanovených v právnych...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
19/10/2018
80657-0.jpg

V tejto prípadovej štúdii sa podrobne opisuje participatívny prístup, ktorý uplatňuje farmaceutická spoločnosť v Chorvátsku pri riadení rizík súvisiacich s prácou s nebezpečnými látkami.

Súčasťou stratégie spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorá ide nad rámec...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
03/09/2018
80384-0.jpg

V tejto prípadovej štúdii sa posudzuje príklad dobrej praxe španielskeho výrobcu obuvi. Predstavuje, ako výrazne môže nahradenie nebezpečných látok za menej nebezpečné zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, a poukazuje na dôležitosť odbornej prípravy a konzultácií s pracovníkmi....Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
27/06/2018
80641-0.jpg

Táto prípadová štúdia programu odbornej prípravy v Nemecku je príkladom toho, že školy a podniky môžu spolupracovať na zvyšovaní informovanosti mladých ľudí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). V skúmanom príklade vďaka iniciatíve učiteľa škola a chemická spoločnosť v Hamburgu...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
27/06/2018
80313-0.jpg

Táto prípadová štúdia o programe nakladania s odpadom z univerzity v Poľsku je názorným príkladom spolupráce medzi univerzitami pri riešení problémov súvisiacich s kontrolovaním nebezpečných chemikálií a ich likvidáciou. V študovanom príklade chemická fakulta univerzity v Gdansku zaviedla nový...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v

Pages