You are here

Tlačové stredisko

Všetko, čo potrebujete na podávanie správ o kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu.

K dispozícii sú najnovšie tlačové správy a môžete si prevziať aj komplexný mediálny balíček. Ak máte otázku alebo návrh, nájdete tu aj kontaktné údaje na mediálny tím agentúry EU-OSHA.

Staňte sa mediálnym partnerom

Máte záujem o spoluprácu s nami v záujme šírenia posolstiev kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky?

Kontaktné údaje pre zástupcov tlače

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Tlačové informácie

Ak predkladáte správu o kampani Zdravé pracoviská, využite náš tlačový balíček, ktorý obsahuje tlačové správy, obrázky, kalendár podujatí a všetky dôležité fakty a čísla.
22/10/2018

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s partnermi každý rok organizuje európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podujatia na zvyšovanie informovanosti v Európskej únii i mimo nej. Popri iných zaujímavých aktivitách je hlavnou témou tohtoročného týždňa od 22. do 26. októbra kontrola nebezpečných chemických látok na pracovisku.

Nebezpečné látky sa nachádzajú takmer na všetkých pracoviskách. Podľa údajov z prieskumu EU-OSHA ESENER-2 v 38 % podnikov v EÚ sa pracuje s chemickými alebo biologickými látkami v tekutej, plynovej alebo prachovej forme. V rámci európskeho týždňa sa stretnú pracovníci, manažéri a odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia práci (BOZP), aby zvýšili...Zobraziť viac
24/09/2018

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ 24. a 25. septembra vo Viedni usporiada konferenciu na vysokej úrovni s názvom Boj proti rakovine z povolania. Množstvo rečníkov a účastníkov vrátane politikov, sociálnych partnerov a odborníkov z oblasti priblíži spôsoby, akými možno chrániť zamestnancov v Európe pred expozíciou karcinogénom na pracovisku.

V rámci konferencie bude predstavený prehľad súčasných výziev, najnovší vývoj a prebiehajúce iniciatívy. Aspekty, ktorým bude venovaná pozornosť, siahajú od európskej perspektívy až k jednoduchým opatreniam a praktickým riešeniam vhodným na zavedenie v rámci spoločností. Účastníci budú mať na workshopoch príležitosť diskutovať o prístupoch...Zobraziť viac
26/06/2018

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) predstavila oficiálnych a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa budú podieľať na celoeurópskej kampani venovanej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rokoch 2018 – 2019 nazvanej Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Podpora týchto partnerov je kľúčom k úspechu kampane, pričom partneri kampane môžu na druhej strane využívať širokú škálu výhod a príležitostí.

Agentúra EU-OSHA s potešením víta oficiálnych partnerov kampane Zdravé pracoviská v rokoch 2018 – 2019. Mnohí z predchádzajúcich partnerov obnovujú svoj záväzok zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v Európe a naďalej využívajú príležitosti, ktoré táto účasť prináša: väčšie zviditeľnenie, zvýhodnený prístup k nástrojom a...Zobraziť viac
24/04/2018

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uviedla svoju celoeurópsku kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Týmto sa začínajú dva roky podujatí a činností zameraných na pritiahnutie pozornosti na túto problematiku a na propagáciu najlepších spôsobov riešenia rizík, ktoré nebezpečné látky predstavujú pre zamestnancov.

 

 

Navzdory všeobecnému presvedčeniu používanie nebezpečných látok v EÚ neklesá a potreba riadenia rizík, ktoré predstavujú, je rovnako naliehavá ako v minulosti. Niektoré z týchto látok, ktorým sú zamestnanci najčastejšie vystavení, sú karcinogény. Európska komisia nedávno navrhla obmedziť expozíciu zamestnancov piatim chemikáliám spôsobujúcim...Zobraziť viac