You are here
Legislation

Právne predpisy

Na ochranu zamestnancov v EÚ pred škodlivými účinkami nebezpečných látok existujú právne predpisy. K dispozícii sú zdroje, ktoré vám pomôžu porozumieť týmto právnym predpisom a zaviesť ich do praxe. Uvádzame tu niektoré z najdôležitejších právnych predpisov EÚ a odkazy, kde môžete nájsť ďalšie informácie a usmernenia k ich uplatneniu na vašom pracovisku.

K právnym predpisom EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa osobitne zameriavajú na ochranu zamestnancov pred nebezpečnými látkami patrí:

Základom týchto právnych predpisov je hodnotenie rizík, ktoré musia na základe právnej požiadavky vykonať všetci zamestnávatelia, ak sú nebezpečné látky prítomné na ich pracoviskách. Zamestnávatelia musia dodržiavať aj určitú hierarchiu preventívnych opatrení: odstránenie, nahradenie, technické opatrenia, organizačné opatrenia a napokon osobná ochrana.

K ďalším usmerneniam a nariadeniam patrí nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). Chemické produkty musia byť označené symbolmi rizika. Dodávateľ musí poskytnúť karty bezpečnostných údajov pre každý chemický výrobok. Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje informácie o vlastnostiach látky, nebezpečnostiach, bezpečnostných opatreniach pri skladovaní a manipulácii, príslušných opatreniach na prevenciu rizík a zakázaných použitiach.

Odporúčané zdroje pre vás