You are here

Publikácie

Psychosociálne faktory v prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

09/08/2022 Typ: Informačné letáky 4 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sa obvykle spájajú s fyzickými rizikovými faktormi, ako sú napríklad ťažké bremená alebo opakované pohyby. Významnú úlohu však môžu hrať aj psychosociálne faktory. Tie nielenže prispievajú k riziku vzniku alebo zhoršenia poškodení podporno-pohybovej sústavy, ale môžu pôsobiť aj ako prekážka pri návrate do práce.


Tento informačný materiál identifikuje psychosociálne faktory spojené s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, ako je nadmerná pracovná záťaž a slabá sociálna podpora, a vysvetľuje vplyv týchto stresorov na našu fyziológiu. Ukazuje, že kľúčom k minimalizácii ich vplyvov je holistický, participatívny prístup k hodnoteniu rizík na pracovisku, ktorý zohľadňuje fyzické aj psychosociálne faktory spoločne.