You are here
Legislation

Законодателство

Има действащо законодателство, което защитава работниците в ЕС от неблагоприятните въздействия на опасните вещества. Налице са ресурси, които ще ви помогнат да тълкувате това законодателство и да го прилагате на практика. Тук представяме част от законодателството на ЕС в тази област и даваме насоки къде може да се намери допълнителна информация и указания за прилагането му на работното място.

Законодателството на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа със специфичен акцент върху защитата на работниците от опасни вещества включва:

Оценката на риска е в основата на това законодателство и е задължително правно изискване за всички работодатели, които използват опасни вещества на техните работни места. Работодателите трябва да следват конкретна последователност при предприемане на превантивни мерки: елиминиране, заместване, технологични мерки, организационни мерки и накрая лична защита.

Други насоки и регламенти са Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP). Химическите продукти трябва да са етикетирани със символи за риск. Доставчикът трябва да предоставя информационни листове за безопасност за всеки химически продукт. Този информационен лист за безопасност съдържа информация за свойствата на веществата, опасностите, предпазните мерки при съхранение и боравене, подходящите мерки за превенция на риска и забраненото приложение.

Препоръчителни ресурси за вас