You are here

Glossary

Chemical Terms
Химикал

Обичайно използвано наименование за химични елементи, химични съединения и смеси от съединения и/или елементи.

Химичен агент

Терминът се използва в основното законодателство в областта на БЗР:
'Chemical agent`1 means any chemical element or compound, on its own or admixed, as it occurs in the natural state or as produced, used or released, including release as waste, by any work activity, whether or not produced intentionally and whether or not placed on the market;
"Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е целенасочено произведено и дали е пуснато на пазара

Химическо изделие

An object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition
Обект, на който при производството му се придават специална форма, повърхност или дизайн, като последните определят и неговите функции в по-голяма степен, отколкото химичния му състав.
Типични примери са автомобилни гуми, пластмасови мебели, електронни устройства, текстил от химически влакна, кабели.

Химически продукт

Продукт, състоящ се едно или повече химични вещества или съединения. Функцията му е до голяма степен определена от неговия химически състав.
Типични примери са лепила, бои, мастила, дезинфектанти, биоциди, пластификатори, силикон, фойерверки, смазочни масла и пр.

Съединение

Химично съединение, състоящо се от два или повече химични елемента.

Опасно вещество/вредно вещество

Класификацията на опасни вещества се основава на категории, определени в Директивата CLP. Тези категории включват физически опасности (избухливи, запалими, нестабилни и пр. вещества), опасности за здравето (всички аспекти на краткосрочно и дългосрочно увреждане на здравето) и опасности за околната среда (водна среда и пр.).

Прах

Твърди частици от вещество или смес суспендирани във газ (най-често въздуха)

Пари

Терминът „пари“ се отнася по-специално за фини твърди или втечнени частици, суспендирани във въздуха, често отделяни поради летливост от стопени вещества (напр. при заварки или от стопен каучук).

Газ

Газ означава вещество, което:
i) при 50 ºC има парно налягане по-високо от 300 kPa (абсолютна стойност); или
ii) е напълно газообразно при 20 ºC при стандартно налягане от 101,3 kPa;

Generated air contaminants - see: Generated substances
Generated substances - generated air contaminants

Substances and air contaminants may be generated from process at work places, e.g. combustion processes where fumes, exhausts and smoke is emitted and, grinding and cutting processes emitting dust. These generated substances and air contaminants may be dangerous.

Опасно вещество - see ‘Dangerous substance’

"Опасни химични вещества и смеси" са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

Класификацията на опасните вещества се основава на категории, определени в Директивата CLP. Тези категории включват физически опасности (избухливи, запалими, нестабилни и пр. вещества), опасности за здравето (всички аспекти на краткосрочно и дългосрочно увреждане на здравето) и опасности за околната среда (опасности за водната среда и пр.).  Често термините „опасни вещества“ и „рискови вещества“ се използват като синоними. Няма ясно изразена разлика и е въпрос на езикови предпочитания.

Течност

Течност означава вещество или смес, което/която:
i) при 50 ºC има парно налягане от не повече от 300 kPa (3 бара);
ii) не е напълно газообразно при 20 ºC; и
iii) при стандартно налягане от 101,3 kPa, и което/която има точка на топене или начална точка на топене при 20 ºC или по-малко при стандартно налягане от 101,3 kPa;

Mixture

‘Mixture’ means a mixture or solution composed of two or more substances.

Получени при процеси

Получени при процеси замърсители на работната среда могат да се отделят като емисии от всеки вид процеси, водещи до различни експозиции на на хората на работните места, такива процеси са например горивни процеси, процеси, които разрушават физически или химически изходния материал или го променят по друг начин.

Твърдо тяло

Solid means a substance or mixture which does not meet the definitions of liquid or gas (CLP)

Твърдото тяло е агрегатно състояние на материята. То се характеризира със структурна ригидност и съпротивление срещу изменение на формата или обема.

Вещество

"вещество" е химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва и добавки, необходими за стабилизация на продуктите, и примеси, възникнали при използвания производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде отделен (по физичен начин), без това да повлияе на стабилността на веществото или да промени неговия състав
Химичен елемент или химично съединение от два или повече химични елемента.

Health and Safety
Carcinogen

Carcinogen means a substance or a mixture of substances which induce cancer or increase its incidence.

Избухливи

Избухливото/Експлозивното вещество или смес е твърдо или течно вещество или смес от вещества, които сами по себе си са способни чрез химична реакция да образуват газ при такава температура, налягане и скорост, че да причинят вреда на обкръжаващата среда.

Експозиция

Експозиция означава, че дадено вещество е налично в околната среда на работника и може да бъде вдишано или да проникне чрез допир с кожата (също и с очите, ушите), или чрез поглъщане. Contact of an organism with a chemical, radiological, or physical agent. Exposure is quantified as the amount of the agent available at the exchange boundaries of the organism (e.g. skin, lungs, gut) and available for absorption. Контакт та организма с химичен, радиологичен или физичен агент. Експозицията се определя количествено като количество от агента на контактната/обменната граница с организма (например кожа, бели дробове, тънки черва) което е достъпно за абсорбция/проникване.

Flammable

The CLP differentiates between flammable gases, aerosols liquids and solids and applies different criteria. A simplified definition is that all substances that can ignite and burn or support ignition and burning of other materials are classified as flammable.

Hazard

A hazard is anything that has the potential to cause harm. Hazards can affect people, property, processes; they can cause accidents and ill-heath, loss of output, damage to machinery, etc. 

Ingestion

The taking of food, drugs, liquids, or other substances into the body by mouth. 

Inhalation

The drawing of air into the airways and lungs

Irritants, Skin

Skin irritation means the production of reversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours.

Mutagen

A mutation means a permanent change in the amount or structure of the genetic material in a cell. The term ‘mutation’ applies both to heritable genetic changes that may be manifested at the phenotypic level and to the underlying DNA modifications when known (including specific base pair changes and chromosomal translocations).

Reproductive toxicity

Reproductive toxicity includes adverse effects on sexual function and fertility in adult males and females, as well as developmental toxicity in the offspring.

Risk

Occupational risk refers to the likelihood and the severity of an injury or an illness occurring as a result of exposure to a hazard. 

Sensitisers

Respiratory sensitiser means a substance that will lead to hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance.

Skin sensitiser means a substance that will lead to an allergic response following skin contact

Sensitising

Respiratory sensitiser means a substance that will lead to hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance.

Skin sensitiser means a substance that will lead to an allergic response following skin contact

Toxic (acute)

From a legal point of view a chemical (substance, mixture) is acutely toxic if it fulfils these CLP criteria:
Acute toxicity means those adverse effects occurring following oral or dermal administration of a single dose of a substance or a mixture, or multiple doses given within 24 hours, or an inhalation exposure of 4 hours.

CLP differentiates between oral, dermal and inhalation toxicity.

Toxic (others)

Exposure to dangerous substances can lead to organ specific damages. The CLP differentiates between organ specific damages due to a single exposure or to repeated exposures.

Legislation
CAD

see: Chemical Agents Directive

Carcinogens and Mutagens Directive

Directive 2004/37/EC (the Carcinogens and Mutagens Directive, CMD) 
of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Chemical Agents Directive

Directive 98/24/EC (the Chemical Agents Directive, CAD)
of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Classification, labelling and packaging plus the abbr. CLP

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

CLP

see : Classification, labelling and packaging

CMD

see Carcinogens and Mutagens Directive

GHS

see: Globally Harmonised System 

Globally Harmonised System

About the GHS

Occupational Exposure Limit

Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values

OEL

see: Occupational Exposure Limit 

REACH

see:  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation)
of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency

Safety Data Sheet

Regulation (EC) No 1907/2006 - REACH

SDS

see: Safety Data Sheet

Measures and Procedures
Control Measures – see: Measures

All measures that aim at the reduction of the generation of dangerous substances and the exposure risk of exposure.

Hazard pictograms

Hazard pictogram means a graphical composition that includes a symbol plus other graphic elements, such as a border, background pattern or colour that is intended to convey specific information on the hazard concerned;

Hazard statement

Hazard statement means a phrase assigned to a hazard class and category that describes the nature of the hazards of a hazardous substance or mixture, including, where appropriate, the degree of hazard;

Measurement of air contaminants

Measurement of the concentration of air contaminants at the workplace. Measurements may be used for measuring workers´ exposure or to study the concentration of air contaminants at the workplace, e.g. leakages, identification of sources emitting air contaminants and evaluation of the effectiveness of local exhausts as a basis for decisions about what measures should be taken. Depending on which substance is to be measured, different kinds of measuring equipment are available. 

Measurement of exposure

Technical measuring of the exposure of workers to dangerous substances by using substance/substance group specific measuring methods and instruments. Mostly applied is the measuring of airborne concentrations at work places – permanent or case to case, - and of dangerous substances or their metabolites in biological substances (e.g. blood or urine) of the exposed worker(s)

Measures - Control Measures

All measures that aim at increasing safety and health. Measures may either reduce the generation of dangerous substances or reduce the risk of exposure. 

Organisational measures

All measures aiming at the reduction of exposures to dangerous substances by organisational means, (e.g. reduction of the number workers in exposed areas)

Personal Protective Equipment plus the abbreviation PPE

PPE means:

(a) equipment designed and manufactured to be worn or held by a person for protection against one or more risks to that person's health or safety;

(b) interchangeable components for equipment referred to in point (a) which are essential for its protective function;

(c) connexion systems for equipment referred to in point (a) that are not held or worn by a person, that are designed to connect that equipment to an external device or to a reliable anchorage point, that are not designed to be permanently fixed and that do not require fastening works before use;

Risk Assessment

The aim of occupational risk assessment is to protect workers’ health and safety. Risk assessment includes identifying risks, evaluating how severe the risk is and deciding if there is a need to take action to reduce the risk.
Under health and safety laws, all employers must carry out regular risk assessment.

Safety data sheets (SDS)

SDS provide information about the properties of a chemical product, its hazards, and instructions for handling, disposal and transport, first-aid, fire-fighting and safety measures to reduce exposure. The information in SDS is needed to understand the risks and know how to handle the chemical product safely.

Substitution

Replacement of a dangerous substance or a chemical product or a process generating dangerous substances by less dangerous ones.

Technical Measures

All measures aiming at the reduction of exposures to
dangerous substances by using technical equipment