You are here

Станете партньор на кампанията

Представете се

Получавате безценна реклама за вашата организация, като изтъквате чувството си за корпоративна отговорност — специален раздел на уебсайта на кампанията ще описва подробно дейностите, които подкрепяте, и ще включва вашето лого, данни за контакт и връзка към сайта ви.

Новини

Популяризирайте подходящи онлайн съобщения за пресата или доклади относно дейности чрез раздел „Новини“ на уебсайта на кампанията и в електронния бюлетин на EU-OSHA — OSHmail — който достига до над 70 000 абонати.

Създаване на мрежи

Възползвайте се от възможността да обменяте добри практики с единомислещи международни организации и да участвате в мероприятието Обмен на добри практики в областта на здравословните условия на труд за официални партньори на кампанията.

Превъртете надолу за повече информация.

Ralf Franke

Ралф Франке, ръководител „Опазване на околната среда, управление на здравето и безопасността“, SIEMENS

 

„Партньорството с EU OSHA е от полза и за Siemens. Обменът с други международни дружества е ценен за Siemens. С нашата програма „Култура на нулева вреда в Siemens“ (Zero Harm Culture @ Siemens) и многобройните ангажименти от страна на нашите европейски партньори можем да допринесем за по-добри условия на труд не само в Европа, но и в развиващите се държави, в които извършваме търговска дейност.“

 
Oliver Roethig

Оливър Рьотиг, Регионална сигурност, UNI Европа

 

„Кампанията следва да помогне за увеличаване на експертните познания и осведомеността относно опасните продукти в цялата верига за доставка, като същевременно се вземат под внимание специфичните особености на работните места във всеки сектор.“

 

Предложението за официално партньорство на кампанията е отворено за европейски и международни дружества и организации, готови да се присъединят към мрежа от водещи публични и частни организации, които мотивират и насърчават останалите да управляват успешно безопасността и здравето на работниците.

Научете повече за предложението за партньорство в кампанията.