You are here
Legislation

Lagstiftning

I EU finns lagstiftning som ska skydda arbetstagare från de skadliga effekterna av farliga ämnen. Det finns resurser till hjälp för att förstå lagstiftningen och kunna tillämpa den i praktiken. Här presenterar vi några av de mest relevanta EU-lagtexterna och berättar var du kan hitta mer information och vägledning om hur lagstiftningen ska tillämpas på din arbetsplats.

I följande delar av EU:s arbetsmiljölagstiftning läggs särskild tonvikt vid att skydda arbetstagare från farliga ämnen:

Riskbedömning är en grundval för lagstiftningen om farliga ämnen. Alla arbetsgivare är skyldiga enligt lag att genomföra riskbedömningar om farliga ämnen förekommer på deras arbetsplatser. Arbetsgivarna måste också följa en särskild rangordning för förebyggande åtgärder: eliminering, ersättning, tekniska åtgärder, organisatoriska åtgärder och i sista hand personlig skyddsutrustning.

Bland övriga riktlinjer och förordningar kan nämnas förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Kemiska produkter måste vara märkta med farosymboler. Leverantörer måste bifoga säkerhetsdatablad med varje kemisk produkt. I säkerhetsdatabladet finns information om ämnets egenskaper, riskerna med ämnet, säkerhetsåtgärder vid förvaring och hantering, lämpliga riskförebyggande åtgärder och förbjudna användningsområden.

Rekommenderade resurser för dig