You are here
Legislation

Przepisy prawne

Przyjęto przepisy chroniące pracowników UE przed szkodliwym wpływem substancji niebezpiecznych. Na portalu udostępniono zasoby ułatwiające zrozumienie tych przepisów i ich wykorzystanie w praktyce. W tej sekcji przedstawiliśmy niektóre spośród najistotniejszych aktów prawnych UE, a także wskazaliśmy miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące ich wykorzystania w miejscu pracy.

Wśród unijnych aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które koncentrują się w szczególności na problematyce ochrony pracowników przed oddziaływaniem substancji niebezpiecznych, należy wymienić:

Ocena ryzyka leży u podstaw wszystkich tych aktów prawnych – wszyscy pracodawcy są prawnie zobowiązani do jej przeprowadzania, jeżeli w ich miejscu pracy występują substancje niebezpieczne. Pracodawcy muszą również przestrzegać określonej hierarchii środków prewencyjnych: eliminowanie, zastępowanie, środki technologiczne, środki organizacyjne oraz – w ostateczności – środki ochrony indywidualnej.

Inne źródła wytycznych i regulacji to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Produkty chemiczne muszą być oznakowane symbolami ostrzegającymi przed zagrożeniem. Dostawca musi dostarczyć karty charakterystyki dla każdego produktu chemicznego. Karta charakterystyki zawiera informacje o właściwościach substancji, związanych z nią zagrożeniach, środkach ostrożności, jakie należy podjąć przy jej składowaniu i przy obchodzeniu się z nią, odpowiednich środkach przeciwdziałania zagrożeniom i niedozwolonych zastosowaniach.

Zalecane materiały