You are here
Legislation

Zakonodaja

Delavce v EU pred škodljivimi učinki nevarnih snovi ščiti zakonodaja. Na voljo so viri, s katerimi boste lažje razumeli to zakonodajo in jo uporabljali v praksi. Tukaj predstavljamo najustreznejšo zakonodajo EU in podatke o tem, kje lahko najdete več informacij in smernice za izvajanje zakonodaje na delovnem mestu.

Zakonodaja EU na področju varnosti in zdravja pri delu, ki posebno pozornost namenja zaščiti delavcev pred nevarnimi snovmi, vključuje:

Ta zakonodaja temelji na ocenjevanju tveganja, ki je pravna obveznost vseh delodajalcev, pri katerih so na delovnem mestu prisotne nevarne snovi. Delodajalci morajo tudi upoštevati posebno hierarhijo preventivnih ukrepov: odprava, substitucija, tehnološki ukrepi, organizacijski ukrepi in nazadnje osebno varovanje.

Med drugimi pomembnimi smernicami in uredbami sta uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju. Kemični proizvodi morajo biti označeni s simboli tveganja. Za vsak kemični proizvod mora dobavitelj zagotoviti varnostni list. Ta vsebuje informacije o lastnostih snovi, nevarnostih, previdnostnih ukrepih za shranjevanje in ravnanje, ustreznih ukrepih za preprečevanje tveganja in prepovedanih načinih uporabe.

Priporočeni viri