You are here
Legislation

Teisės aktai

Priimtais teisės aktais siekiama apsaugoti ES darbuotojus nuo pavojingų medžiagų kenksmingo poveikio. Mūsų ištekliai turėtų padėti jums suprasti teisės aktus ir juos taikyti praktiškai. Čia pateikiame keletą aktualiausių ES teisės aktų ir informaciją apie tai, kur rasti daugiau informacijos bei rekomendacijų, kaip taikyti juos savo darbo vietoje.

ES darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kuriuose dėmesys kreipiamas konkrečiai į darbuotojų apsaugą nuo pavojingų medžiagų, yra šie:

Rizikos vertinimas – šių teisės aktų pagrindas ir teisinė visų darbuotojų prievolė, jeigu jų darbo vietose yra pavojingų medžiagų. Darbuotojai taip pat turi laikytis konkrečios prevencijos priemonių hierarchijos: šalinimas, pakeitimas, technologinės priemonės, organizacinės priemonės ir galiausiai – asmeninė apsauga.

Kitos gairės ir reglamentai: Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas (REACH) ir Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas. Cheminiai produktai turi būti ženklinami rizikos simboliais. Tiekėjas turi pateikti kiekvieno cheminio produkto saugos duomenų lapą. Šiame saugos duomenų lape nurodyta informacija apie medžiagos savybes, pavojus, saugumo priemones sandėliuojant ir naudojant, tinkamas rizikos prevencijos priemones ir draudžiamą naudojimą.

Rekomenduojami ištekliai