You are here

Privatumo politika. Dalyvio pažymėjimas

Agentūros padalinys, kuriam pavesta tvarkyti asmens duomenis

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas Andrew Smith.

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenys, kuriuos prašoma pateikti šioje formoje, renkami tik dalyvio pažymėjimui PDF formatu sukurti ir nusiųsti jį nurodytu e. pašto adresu. Duomenys naudojami tik statistinėms reikmėms ir bus perduoti trečiosioms šalims partnerėms (rangovams), kurios (kurie) EU-OSHA vardu jūsų šalyje rengs įvairius su kampanijos veikla susijusius pranešimus, taip pat naujienlaiškius, naujienas, kvietimus į renginius arba apklausas. Duomenys taip pat bus perduodami nacionaliniams ryšių punktams, juos informuojant apie dalyvavimą kampanijoje jų šalyje.

Tvarkomų duomenų pobūdis

Formoje be kitų ne asmens duomenų prašoma pateikti ir šiuos duomenis:

  • kontaktinio asmens vardą, pavardę ir e. pašto adresą;
  • įmonės pavadinimą ir adresą;
  • įmonės telefono numerį.

Pažymėjime nurodomas tik jūsų įmonės pavadinimas.

Teisinis pagrindas

1994 m. liepos 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo ir vėlesni jo pakeitimai.

 

Duomenų tvarkymo teisėtumas

Duomenys tvarkomi vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) 5 straipsnio a punktu.

 

Duomenų gavėjai

Galimybė susipažinti su asmens duomenimis suteikiama atsižvelgiant į susijusių subjektų vaidmenį ir atsakomybę („reikia žinoti“ principas):

  • tinkamai paskirtiems EU-OSHA darbuotojams, partneriams, rangovams;
  • EU-OSHA serverio prieglobos ir priežiūros paslaugas teikiančiam išorės paslaugų teikėjui;
  • prireikus Teisės tarnybai, Tarnautojų teismui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos ombudsmenui, Audito Rūmams, Vidaus audito tarnybai.

Visi išvardyti duomenų gavėjai privalo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

EU-OSHA neatskleis asmens duomenų tiesioginės komercinės rinkodaros tikslais.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti ir užblokuoti (tuo atveju, jeigu duomenys yra netikslūs), prašyti atšaukti duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13, 14, 15, 16 ir 18 straipsniuose nustatytais atvejais.

Jei turite klausimų arba norite pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ar naudojimo, susisiekite su mumis e. paštu information@osha.europa.eu (laiško temoje įrašykite „duomenų apsauga“.

Informacija apie duomenų saugojimo laikotarpį

Šie duomenys apie kampanijos partnerį saugomi iki kampanijos pabaigos.

Apsaugos priemonės

Siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie duomenų arba neteisėto duomenų pakeitimo, atskleidimo arba sunaikinimo, imamės reikiamų saugumo priemonių. Be kita ko, atliekame duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikos vidaus peržiūrą ir taikome saugumo priemones, įskaitant atitinkamą ryšio šifravimą ir fizines saugumo priemones, padedančias apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis.

Prašymas pateikti informaciją 

Visą papildomą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektai gali gauti pateikdami prašymą EU-OSHA duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu dpo@osha.europa.eu.

Teisė kreiptis į EDAPP

Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (http://www.edps.europa.eu), jei mano, kad duomenų tvarkymo veiksmai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų reikalavimų.