You are here
Legislation

Lovgivning

Der er lovgivning på plads til at beskytte arbejdstagerne i EU mod de skadelige virkninger af skadelige stoffer. Der findes ressourcer, der kan give dig bedre indsigt i denne lovgivning og hjælpe dig med at gennemføre den i praksis. Vi præsenterer her noget af den mest relevante EU-lovgivning, og fortæller, hvor du kan finde flere oplysninger og vejledning om at anvende den på din arbejdsplads.

EU's arbejdsmiljølovgivning med særligt fokus på beskyttelse af arbejdstagere mod skadelige stoffer er:

Grundlaget for denne lovgivning er risikovurdering, som er en lovbestemt forpligtelse for alle arbejdsgivere, hvis der findes skadelige stoffer på deres arbejdsplads. Arbejdsgivere skal desuden efterkomme et specifikt hierarki af forebyggende foranstaltninger, nemlig eliminering, substitution, tekniske foranstaltninger, organisatoriske foranstaltninger og endelig personlige værnemidler.

Andre retningslinjer og forskrifter er forordningen om registrering, vurdering, godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), og forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP). Kemiske produkter skal mærkes med risikosymboler. Leverandøren skal levere et sikkerhedsdatablad for hvert kemisk produkt. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger om stofegenskaber, farer, forholdsregler for opbevaring og håndtering, passende risikohåndteringsforanstaltninger og forbudte anvendelser.

Anbefalede ressourcer til dig