You are here
Legislation

Wetgeving

Er is wetgeving om werknemers in de EU te beschermen tegen de schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen. Er zijn informatiebronnen beschikbaar die u helpen deze wetgeving te begrijpen en in de praktijk te brengen. Hier geven we de meest relevante EU-wetgeving en aanwijzingen waar u meer informatie en richtsnoeren kunt vinden om de wetgeving op uw werkplek toe te passen.

De EU-wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk die specifiek gericht is op het beschermen van werknemers tegen gevaarlijke stoffen omvat:

De basis van deze wetgeving wordt gevormd door risicobeoordeling, die voor alle werkgevers wettelijk verplicht is als er gevaarlijke stoffen op hun werkplek aanwezig zijn. Tevens moeten werkgevers een specifieke hiërarchie van preventiemaatregelen volgen: eliminatie, vervanging, technologische maatregelen, organisatorische maatregelen en, in laatste instantie, persoonlijke bescherming.

Andere richtsnoeren en verordeningen zijn de Verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en de Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP). Chemische producten moeten zijn voorzien van etiketten met gevarensymbolen. De leverancier moet voor elk chemisch product veiligheidsinformatiebladen verstrekken. Een veiligheidsinformatieblad bevat informatie over de eigenschappen van een stof, gevaren, voorzorgsmaatregelen voor opslag en hantering, passende risicopreventiemaatregelen en verboden vormen van gebruik.

Aanbevolen bronnen