You are here

Prioritetna područja

U skladu sa strateškim ciljevima u kampanji za zdrava radna mjesta pružaju se informacije, posebni savjeti i potpora u sljedećim prioritetnim područjima: