You are here

Särskilda grupper

Den europeiska arbetskraften är mångfacetterad, och det är även arbetstagarnas behov. Friska arbetsplatser tar hänsyn till dessa särskilda behov vid riskbedömning och när man genomför förebyggande strategier.

Kvinnor, unga arbetstagare, migrerande arbetstagare och tillfälligt anställda tillhör de som med högst sannolikhet löper risk att utsättas för farliga ämnen. Detta kan bero på att de är oerfarna, oinformerade eller fysiskt mer sårbara, eller för att de hela tiden byter jobb eller arbetar i sektorer där medvetenheten om problemet är låg.

Vägledningen, fallstudier och de exempel på goda praktiska lösningar som vi har sammanställt visar hur ni kan hantera de särskilda behov som finns hos grupper som riskerar att utsättas på din arbetsplats.