You are here

Medvetandehöjande åtgärder

Arbetsgivare, chefer och arbetstagare inser inte alltid att det finns farliga ämnen på deras arbetsplatser, och förstår inte till fullo vilken risk dessa ämnen utgör. Det är mycket viktigt att höja medvetenheten kring de farliga ämnenas natur och förekomst, kring effektiva strategier för att hantera eller ännu hellre undanröja riskerna, och kring den lagstiftning som är på plats för att skydda arbetstagare från skador.

Med hjälp av de resurser vi har sammanställt kan du ta reda på mer om dessa frågor. Du kan även använda de praktiska verktyg och vägledningsdokument som finns för att hjälpa arbetsplatser att bedöma och hantera riskerna, och ta reda på allt du behöver veta om hur du genomför din egen medvetandehöjande kampanj.