You are here
Infosheet Legislative framework

Informationsblad: Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser

Detta informationsblad ger en översikt över lagstiftningsramen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU, med tyngdpunkten på tre EU-direktiv: ramdirektivet om arbetsmiljö, direktivet om kemiska agenser och direktivet om carcinogener och mutagena ämnen. Sju steg för riskförebyggande tas upp och ett antal kostnadsfria interaktiva e-verktyg för lättare riskbedömning, bland annat OiRA, tillhandahålls. Vidare presenteras STOP-principen, rangordningen som ska tillämpas vid förebyggande åtgärder och åtgärder som ska vidtas efter faroidentifiering. Se mer