You are here
How can dangerous substances be managed?

Hur kan farliga ämnen hanteras på ett bra sätt?

Om vi ska lyckas förebygga de hälsoproblem, skador och dödsfall som orsakas av farliga ämnen på arbetsplatser i hela Europa måste vi bygga upp en förebyggandekultur. Alla som berörs måste vara medvetna om riskerna och vara delaktiga i att hantera eller förebygga dem.

  • Att öka medvetenheten: Detta är avgörande! Alla på arbetsplatsen måste vara medvetna om farliga ämnen, om riskerna med dessa ämnen och om hur dessa risker ska minskas eller undanröjas.
  • Riskbedömning: Detta är det första steget mot att förebygga riskerna. Arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare bör alla medverka. Riskerna med farliga ämnen är ofta komplexa och många faktorer måste tas med i beräkningen när de ska fastställas. Det är även viktigt att riskbedömningarna är aktuella. När omständigheterna på arbetsplatsen förändras kan det även påverka risken att exponeras för farliga ämnen.
  • Lagstiftning: Här fastställs arbetsgivarnas rättsliga skyldigheter att skydda arbetstagare från farliga ämnen. Arbetsgivare bör ha en god uppfattning om vad som står i lagstiftningen, som bland annat omfattar en rangordning för förebyggande åtgärder.
  • Praktiska verktyg och vägledning: Dessa är till hjälp när företag ska hantera farliga ämnen i praktiken. Många sådana verktyg och exempel på bra praktiska lösningar finns att hämta på kampanjwebbplatsen för ett hälsosamt arbetsliv.

Rekommenderade resurser för dig