You are here

Politika zasebnosti – Potrdilo o sodelovanju

Organizacijski del agencije, ki je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov

Andrew Smith, vodja oddelka za obveščanje in promocijo.

Namen obdelave

Podatki, ki jih je treba vnesti na tem obrazcu, se uporabijo za izdelavo potrdila o sodelovanju v obliki pdf, ki se pošlje na navedeni e-naslov. Uporabljajo se za statistične namene, poleg tega pa bodo posredovani tretjim osebam partnerjem/izvajalcem, ki bodo v imenu agencije v vaši državi pripravljali različna sporočila in obvestila v zvezi z dejavnostmi kampanje, vključno z glasili, novicami, vabili na dogodke ali raziskavami. Podatki bodo poslani tudi nacionalnim informacijskim točkam za sporočanje informacij o udeležbi v kampanji v njihovi državi.

Vrsta obdelanih podatkov

Podatki, zbrani na obrazcu, poleg drugih neosebnih podatkov vključujejo:

  • ime, priimek in e-naslov kontaktne osebe;
  • naziv in naslov podjetja;
  • telefonsko številko podjetja.

Podatki, prikazani na potrdilu, vključujejo samo naziv vašega podjetja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter njene poznejše spremembe.

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na členu 5(a) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 45/2001).

Prejemniki podatkov

Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi vloge in odgovornosti zadevnih posameznikov (načelo potrebe po seznanitvi):

  • ustrezno imenovanemu osebju/partnerjem/pogodbenim izvajalcem agencije EU-OSHA;
  • zunanjemu izvajalcu, ki gosti in vzdržuje strežnik agencije;
  • po potrebi pravni službi, Sodišču za uslužbence, evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), evropskemu varuhu človekovih pravic, Računskemu sodišču.

Vse zgoraj navedene prejemnike zavezuje Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Agencija EU-OSHA osebnih podatkov ne bo razkrila za neposredno trženje v komercialne namene.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (če so podatki netočni), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi v primerih, določenih v členih 13, 14, 15, 16 in 18 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova information@osha.europa.eu, pri čemer v zadevo sporočila vpišite „data protection“ (varstvo podatkov).

Informacije o obdobju hrambe podatkov

Ti podatki o partnerju se hranijo do konca kampanje.

Varnostni ukrepi

Vzpostavljene imamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov ali njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkrivanjem ali uničenjem. Med drugim izvajamo notranje preglede naših praks zbiranja, hrambe in obdelave podatkov ter varnostne ukrepe, vključno z ustreznim šifriranjem komunikacij in ukrepi za fizično varovanje, za zagotovitev zaščite pred nepooblaščenim dostopom do sistemov, v katerih hranimo osebne podatke.

Zahteva za informacije

Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, dodatne informacije glede obravnave svojih osebnih podatkov, lahko svojo zahtevo naslovijo na uradno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na e-naslov dpo@osha.europa.eu.

Stik z ENVP

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov, http://www.edps.europa.eu, če menijo, da obdelava podatkov ni v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.