You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Najnovšie publikácie

84568-0.jpg
16/12/2019 29 strany

Sweden: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy
84566-0.jpg
16/12/2019 42 strany

Spain: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence,...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy
84564-0.jpg
16/12/2019 43 strany

Netherlands: Work-related musculoskeletal disorders:...

Typ: Správy o jednotlivých krajinách/národné správy

Publikácie k dispozícii (28)

77770-0.jpg
11/10/2016 Typ: Informačné letáky 2 strany

Rehabilitácia a návrat do práce: analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov – informačný...

V tejto správe sa na pozadí starnúcej pracovnej sily uvádza prehľad prístupov k rehabilitácii a návratu do práce, ktoré sa prijali v rámci Európy. Analyzujú sa v nej faktory, ktoré ovplyvňujú to, či sa v krajinách vytvárajú a uplatňujú systémy rehabilitácie a návratu do práce, a...

Zobraziť viac
75847-0.jpg
11/07/2016 Typ: Správy 9 strany

Zhrnutie: Posúdenie výskumu o rehabilitácii a návrate do práce

Európska pracovná sila starne. Starší pracovníci sú obzvlášť ohrození predčasným odchodom do invalidného dôchodku a dlhodobou absenciou z dôvodu choroby, ktorých náklady sú vysoké. Zhrnutie vychádza z prehľadu, ktorý poskytuje aktuálne zhrnutie poznatkov týkajúcich sa odbornej...

Zobraziť viac
76173-0.jpg
11/07/2016 Typ: Správy 86 strany

Prehľad výskumu o rehabilitácii a návrate do práce

Európska pracovná sila starne. Starší pracovníci sú obzvlášť ohrození predčasným odchodom do invalidného dôchodku a dlhodobou absenciou z dôvodu choroby, ktorých náklady sú vysoké. Cieľom prehľadu je poskytnúť aktuálne zhrnutie poznatkov o systémoch, programoch a opatreniach v...

Zobraziť viac
76177-0.jpg
08/03/2016 Typ: Správy 94 strany

Rehabilitácia a návrat do práce: analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov

V tejto správe sa na pozadí starnúcej pracovnej sily uvádza prehľad prístupov k rehabilitácii a návratu do práce, ktoré sa prijali v rámci Európy. Analyzujú sa v nej faktory, ktoré ovplyvňujú to, či sa v krajinách vytvárajú a uplatňujú systémy rehabilitácie a návratu do práce, a...

Zobraziť viac
44906-0.jpg
04/11/2008 Typ: Informačné letáky 10 strany

E-fact 45: Kontrolný zoznam na predchádzanie nesprávnym polohám tela pri práci

Správna poloha tela pri práci je nevyhnutným predpokladom prevencie poškodenia podporno-pohybovej sústavy (MSD). Ide o poškodenie telesnej stavby, napr. svalov, kĺbov, šliach, väzív a nervov alebo lokalizovanej sústavy krvného obehu, ktoré je zapríčinené alebo sa zhoršuje najmä...

Zobraziť viac

Pages

Pages

16 - 20