You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Najnovšie publikácie

Publikácie k dispozícii (63)

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Správy 77 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy: súvislosť s psychosociálnymi rizikovými faktormi v práci

Historicky sa úsilie o zníženie rizika poškodení podporno-pohybovej sústavy pri práci zameriavalo na faktory fyzickej práce. Dôležitý je však aj vzťah medzi týmito poškodeniami a psychosociálnymi faktormi, ako je nadmerné pracovné zaťaženie a chýbajúca podpora. Psychosociálne...

Zobraziť viac
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Správy 9 strany

Výťah – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy: súvislosť s psychosociálnymi rizikovými faktormi v práci

Historicky sa úsilie o zníženie rizika poškodení podporno-pohybovej sústavy pri práci zameriavalo na faktory fyzickej práce. Dôležitý je však aj vzťah medzi týmito poškodeniami a psychosociálnymi faktormi, ako je nadmerné pracovné zaťaženie a chýbajúca podpora. Psychosociálne...

Zobraziť viac
Mainstreaming_MSDs_into_education_summary.pdf.jpeg
04/11/2021 Typ: Správy 13 strany

Výťah – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí: prevalencia, rizikové faktory, preventívne opatrenia

V spojitosti s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sa realizovalo už mnoho výskumov, väčšina správ sa však zameriava na dospelých. Tento predbežný prehľad je zameraný na prieskum v populácii detí a mladých ľudí, a to v období pred vstupom a po vstupe na trh práce. Keďže...

Zobraziť viac
Mainstreaming_MSDs_into_education_report.pdf.jpeg
04/11/2021 Typ: Správy 95 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí: prevalencia, rizikové faktory, preventívne opatrenia

V spojitosti s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sa realizovalo už mnoho výskumov, väčšina správ sa však zameriava na dospelých. Tento predbežný prehľad je zameraný na prieskum v populácii detí a mladých ľudí, a to v období pred vstupom a po vstupe na trh práce. Keďže...

Zobraziť viac
TW_health_risks_COVID_19_pandemic_context_field_evidence_policy_implications_report-1.jpg
22/10/2021 Typ: Správy 102 strany

Telepráca a zdravotné riziká v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19: dôkazy z praxe a politické dôsledky

Telepráca pomohla podnikom prežiť pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalej prosperovať, pracujúcich však vystavila vyššiemu riziku výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy a problémov s duševným zdravím. Táto správa prináša prehľad problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5