You are here
Substitution Support Portal

Portál na podporu nahrádzania

Portál SUBSPORT – portál na podporu nahrádzania nebezpečných látok je bezplatná, viacjazyčná platforma na výmenu informácií o nahrádzaní nebezpečných chemických látok alternatívnymi látkami a technológiami. Nahradzovanie predstavuje ústredné opatrenie na zníženie chemických rizík pre životné prostredie a verejné zdravie. V tomto zmysle je webový portál SUBSPORT zameraný na uľahčenie tejto náročnej úlohy tým, že poskytuje usmernenia o hodnotení látok a riadení nahradzovania, pričom spoločnostiam poskytuje podporu pri plnení požiadaviek týkajúcich sa nahradzovania v rámci právnych predpisov EÚ. Zobraziť viac