You are here

Publikácie

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou – Tipy pre zamestnávateľov

27/01/2022 Typ: Prezentácie

Telepráca nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší význam. Ponúka mnoho potenciálnych výhod, môže mať však vplyv na zdravie pracovníkov a zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ak nie je náležite riadená.


Táto powerpointová prezentácia sa zameriava na teleprácu z domu a na to, prečo má byť súčasťou postupu posúdenia rizík každého zamestnávateľa. Takisto poukazuje na to, ako by zamestnávatelia mali vytvoriť politiku v oblasti telepráce, ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa hodnotenia rizík na pracovisku, ergonomického vybavenia, pracovného času a očakávaných výsledkov.