You are here

Ochrana osobných údajov – Osvedčenie o účasti

Organizačná zložka agentúry poverená spracovaním osobných údajov

Andrew Smith, vedúci oddelenia komunikácie a propagácie.

Účel spracovania

Údaje, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú, sa zbierajú na účely vystavenia osvedčenia o účasti vo formáte pdf a jeho zaslania na uvedenú e-mailovú adresu. Používajú sa na štatistické účely a poskytnú sa partnerom/dodávateľom ako tretím stranám, ktorí budú v mene agentúry EU-OSHA vo vašej krajine riadiť rôzne komunikačné činnosti týkajúce sa kampane vrátane spravodajcov, noviniek, pozvaní na podujatia a prieskumov. Údaje sa takisto odovzdajú národným kontaktným miestam, aby získali informácie o účasti na kampani v ich krajine.

Typ spracúvaných údajov

Údaje zhromaždené vo formulári zahŕňajú, okrem iných neosobných údajov, aj:

  • meno a e-mail kontaktnej osoby,
  • názov a adresu podniku
  • telefónne číslo podniku.

Údaje uvedené na osvedčení zahŕňajú len názov vášho podniku.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. 7. 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v znení neskorších zmien.

Zákonnosť spracovania

Spracovanie je založené na článku 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie (ES) č. 45/2001“).

Príjemcovia údajov

Prístup k osobným údajom sa udeľuje na základe úlohy a zodpovednosti zúčastnených subjektov (zásada „potreby poznať“, need-to-know):

  • riadne menovaným zamestnancom/partnerom/dodávateľom agentúry EU-OSHA,
  • externému poskytovateľovi, ktorý je hostiteľom servera agentúry EU-OSHA a ktorý ho spravuje,
  • podľa okolností právnej službe, Súdu pre verejnú službu, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), európskemu ombudsmanovi, Dvoru audítorov, Útvaru pre vnútorný audit.

Všetci uvedení príjemcovia sú viazaní nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Agentúra EU-OSHA nezverejní osobné údaje na účely priameho marketingu na komerčné účely.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu a blokovanie svojich údajov (v prípade nepresnosti údajov), požiadať o ich výmaz a namietať voči ich spracovaniu v prípadoch stanovených v článkoch 14,15, 16 a 18 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese information@osha.europa.eu a do predmetu uveďte slová „data protection“ (ochrana osobných údajov).

Informácie o období uchovávania osobných údajov

Tieto údaje o partnerovi sa uchovávajú do ukončenia kampane.

Bezpečnostné opatrenia

Na ochranu proti neoprávnenému prístupu k údajom alebo ich neoprávnenej zmene, zverejneniu alebo zničeniu máme zavedené primerané bezpečnostné opatrenia. K týmto opatreniam patrí interné preskúmanie postupov používaných pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracúvaní údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia vrátane príslušného zakódovania komunikácie a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systémov, v ktorých uchovávame osobné údaje.

Žiadosť o informácie

V prípade žiadosti o ďalšie informácie ohľadne spracovania osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť na zodpovednú osobu agentúry EU-OSHA na adrese: dpo@osha.europa.eu.

Právo obrátiť sa na EDPS

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, http://www.edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že postupy spracovania údajov nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.