You are here

Riadenie rizík

Kľúčom k účinnému riadeniu rizík je vytvorenie kultúry prevencie – každý na pracovisku by sa mal aktívne zaujímať o zaistenie bezpečného pracovného prostredia a zúčastniť sa na jeho zaisťovaní.

Základným predpokladom účinnej prevencie je hodnotenie rizík, ktoré je v EÚ aj právnou požiadavkou v prípade, že sú na pracovisku prítomné nebezpečné látky. V právnych predpisoch sa ďalej vyžaduje, aby sa na pracoviskách pri prevencii uplatňoval hierarchický prístup.

Našťastie je k dispozícii množstvo nástrojov a usmerňujúcich materiálov. Sú v nich ponúknuté praktické riešenia a môžu pomôcť vášmu podniku pri dodržiavaní právnych predpisov a riadení rizík tým, že sa vykoná účinné hodnotenie rizík a zavedú sa preventívne opatrenia.