You are here

Správy

08/12/2020

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy v skupinách pracujúcich žien, migrantov a LGBTI osôb

msd_gender_220.jpg

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sa môžu vyskytnúť u kohokoľvek, z výskumu však vyplýva, že medzi mimoriadne ohrozené skupiny zamestnancov patria tie, ktoré sú vystavené riziku diskriminácie –⁠ ženy, migranti a LGBTI osoby.

Nová komplexná správa poskytuje odpoveď na to, prečo tieto skupiny obvykle pracujú v horších podmienkach, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), a čo môžu podniky a verejné subjekty urobiť v záujme riešenia tejto problematiky.

Rozhovory s odborníkmi, stretnutia osobitných skupín so zamestnancami a analýzy prípadových štúdií formujú odporúčania pre novú politiku v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy v čoraz rozmanitejších skupinách európskej pracovnej sily.

Prečítajte si správu a zhrnutie: Workforce diversity and musculoskeletal disorders: review of facts and figures and case examples (Rozmanitosť pracovnej sily a poškodenia podporno-pohybovej sústavy: prehľad faktov, čísiel a príkladov prípadov)

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž