You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Tvorcovia politík

Podľa stratégie Európa 2020 demografické zmeny predstavujú jednu z najväčších výziev, ktorým čelí Európa. V tejto stratégii sa poukazuje na to, že na zvýšenie potenciálu a angažovanosti pracovnej sily a konkurencieschopnosti podniku je bezpečné a zdravé pracovné prostredie rozhodujúce. Keďže prevažná väčšina ľudí v Európe je zamestnaná v malých a stredných podnikoch (MSP) a mikropodnikoch, podpora menších podnikov je nevyhnutná na splnenie výziev spojených so starnutím pracovnej sily, ako aj odstránenie diskriminácie. Cieľom kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2016 – 2017 je podnietiť tvorcov politík, aby riešili otázky súvisiace so zdravým starnutím na pracovisku.

Cieľom pilotného projektu Európskeho parlamentu s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku, financovaného Európskou komisiou, bolo preskúmať existujúce politiky a stratégie a zlepšiť ich realizáciu, posilniť výmenu dobrej praxe a pomôcť pri príprave budúcich politík v súvislosti s problematikou starnutia pracovnej sily. Cieľom kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2016 – 2017 je poukázať na tieto zistenia a podporiť zmenu, a zároveň zvýšiť informovanosť o politikách a zdrojoch, ktoré už existujú v rámci Európy.

 

Odporúčané zdroje pre vás

Projekt Európskeho parlamentu: Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku

Cieľom pilotného projektu Európskeho parlamentu s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku bolo preskúmať existujúce politiky a stratégie a zlepšiť ich realizáciu, posilniť výmenu dobrej praxe a pomôcť pri príprave budúcich politík v súvislosti s problematikou starnutia pracovnej sily. Tento projekt bol spustený v júni 2013 a prebiehal do konca roka 2015. Výsledkom tohto projektu bolo niekoľko správ:

  • BOZP a starší zamestnanci
  • BOZP, rodové hľadisko a starší zamestnanci
  • Rehabilitácia
  • Analýza správ z 30 krajín
  • Záverečná správa o projekte

Navštívte stránku projektu na webovom sídle agentúry EU-OSHA

Ďalšie relevantné zdroje

K dispozícii sú aj prípadové štúdie a praktické nástroje preukazujúce niektoré prístupy prijaté v krajinách v celej Európe. Poukazujú najmä na niektoré iniciatívy a zdroje, ktoré boli prínosom pre MSP a ich zamestnancov.