You are here

Ako sa zapojiť

Chcete nám pomôcť pri šírení posolstiev kampane? Existuje mnoho spôsobov, ako sa zapojiť do kampane Nebezpečné chemické látky vrátane:

šírenia a publikovania materiálov o kampani na zvýšenie informovanosti,

organizovania aktivít a podujatí, ako napr. školení, konferencií a súťaží,

používania a podporovania praktického e-nástroja,

účasti na súťaži o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, v ktorej sú organizácie rôznych veľkostí a z rôznych odvetví odmenené za inovačný prínos v oblasti BOZP,

účasti na Európskych týždňoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaných každý rok v októbri (43. kalendárny týždeň), ktoré sú dôležitým prvkom v rámci činností v oblasti BOZP v Európe,

tým, že sa stanete oficiálnym partnerom kampane, ak ste celoeurópska alebo medzinárodná organizácia,

tým, že sa stanete národným partnerom kampane, ak ste aktívny na vnútroštátnej úrovni,

tým, že sa stanete mediálnym partnerom kampane, ak máte mediálne zastúpenie na vnútroštátnej alebo európskej úrovni,

sledovania našich činností v sociálnych médiách. Nájdete nás na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn a ďalších sieťach.