You are here
21/11/2017

Vid toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv presenteras bästa praxis och politiska lösningar för att hantera den åldrande arbetskraften.

Ledande europeiska arbetsmiljöexperter samlas i dag i Bilbao i Spanien för Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv. Toppmötet är det sista evenemanget i den mycket lyckade kampanjen ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som har som mål att främja hållbart arbete i samband med Europas åldrande arbetskraft.

Över 350 delegater, bland dem politiska beslutsfattare, företrädare för arbetsmarknadens parter, kampanjpartner, tjänstemän från Europeiska kommissionen, arbetsmiljöexperter och andra viktiga intressenter diskuterar framgångar och lärdomar från den tvååriga kampanjen och utbyter bästa praxis för ett hållbart arbetsliv. Deltagarna firar också den lyckade partnerskapsstrategin, som engagerat ett rekordstort antal officiella kampanjpartner och mediepartner, och 20-årsjubileet för Napo, den populära animerade arbetsmiljöhjälten. Toppmötet strömmas direkt på nätet och alla möten kommer att spelas in och publiceras på EU-Oshas YouTube-kanal.

Europas arbetsföra befolkning blir allt äldre, och pensionsåldern har höjts på flera håll i Europa. Arbetskraftens ändrade demografiska egenskaper innebär många utmaningar för organisationer, inte minst eftersom 27 procent av arbetstagarna inte tror att de kommer att kunna fortsätta i sitt nuvarande jobb när de fyllt 60.[1] Dessa problem bekräftas av resultaten av Europaparlamentets projekt Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar. De viktigaste resultaten hittar du på nätet med hjälp av det interaktiva flerspråkiga visualiseringsverktyget. Utöver att öka medvetenheten om de utmaningar som den åldrande europeiska arbetskraften står inför har kampanjen också skapat tillgång till praktiska, juridiska och politiska lösningar på problemen.

Marianne Thyssen, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, betonar vikten av EU-Oshas arbete och dess bidrag till målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och kommissionens strategiska ram för arbetsmiljön: ”En sund och säker arbetsplats är en av hörnstenarna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. EU-Osha har gått i täten för arbetet med att främja arbetskraftens hållbara åldrande och förebygga att arbetstagare lämnar arbetslivet i förtid inom ramen för kampanjen ’En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet’. Vi är tacksamma för de insatser som gjorts för att nå vårt mål om ett rättvisare och jämlikare Europa för invånarna.”

Betydelsen av trepartsnätverket som stöder EU-Oshas arbete, och i synnerhet kampanjen, framhålls också av Károly György, ordförande för EU-Oshas styrelse: ”Det är inte möjligt att överskatta hur viktigt samarbete mellan alla aktörer är. Det är bara genom att arbeta tillsammans som myndigheter, arbetstagarnas företrädare, arbetsgivare och kampanjpartner kan skapa en trygg framtid för Europas arbetstagare. Genom att sätta in åtgärder som effektivt förebygger problem tidigt i arbetslivetkan vi se till att hållbarhet står i centrum för beslutsfattandet och att arbetstagarnas välmående prioriteras.”

Vid de inledande plenarsammanträdena kommer ett öppningstal att hållas om ojämlika hälsovillkor i samband med den åldrande arbetskraften. En paneldiskussion kommer också att anordnas för att lyfta framgångsrika åtgärder och strategier som främjar ett hälsosamt åldrande. Andra evenemang kommer att handla om åtgärder för att främja hållbart arbete, god praxis för rehabilitering och återgång till arbetet och kraften i icke-verbal kommunikation och humor när det gäller att nå ut till en bredare publik. Deltagarna kommer också att ges möjlighet att nätverka, utbyta god praxis och dela med sig av sina erfarenheter från kampanjen.

Vid det avslutande plenarsammanträdet kommer toppmötets deltagare att få information om den kommande kampanjen för 2018–2019, som getts namnet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Syftet med denna kampanj är att öka medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatsen och vikten av den s.k. STOP-principen för förebyggande: substitut, tekniska kontroller, organisatoriska åtgärder och personlig skyddsutrustning.

Länkar:

För mer information om toppmötet och för att följa det direkt

Följ oss på Twitter och använd hashtaggarna #EUOSHAtoppmöte och #EUetthälsosamtarbetsliv

Fullständig information om kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 finns på nätet

Meddelanden till redaktionen: 
1

The Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljpfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994, har sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 28 medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

2

”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” var en decentraliserad kampanj för enskilda och organisationer på lokal, nationell och europeisk nivå. Den samordnades på nationell nivå av EU-Oshas nationella kontaktpunkter i över 30 länder i Europa och stöddes av officiella kampanjpartner i form av europeiska och multinationella organisationer och kampanjens mediepartner.

Under 2016 och 2017 arbetade EU-Osha för att med hjälp av denna kampanj öka medvetenheten om vikten av att främja hållbart åldrande i arbetslivet. Att lösa problemen med den åldrande arbetskraften är en utmaning, och kampanjen hade som mål att ge tydlig och användbar vägledning om åtgärder för att främja hållbart arbete och förebygga att arbetstagare lämnar arbetslivet i förtid. Huvudmålen för kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 var följande:

  • Att främja ett hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande från början av arbetslivet.
  • Att förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet.
  • Att ge möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
  • Att underlätta utbyte av information och god praxis.
3

Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv är kulmen på ett antal framgångsrika kampanjmilstolpar som syftar till att öka medvetenheten om behovet av att skapa ett hållbart arbetsliv som omfattar två europeiska arbetsmiljöveckor, ett europeiskt pris för goda praktiska lösningar och två filmpriser på temat ”Ett hälsosamt arbetsliv”. Under kampanjen har ett antal resurser, bland annat en e-vägledning, praktiska verktyg, Napofilmer och information om fallstudier, tillhandahållits utan kostnad för att hjälpa små företag att ta itu med problem kopplade till åldrande på arbetsplatsen.

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.