You are here

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie bola decentralizovaná kampaň, do ktorej sa mohli zapojiť jednotlivci a organizácie na miestnej, národnej a európskej úrovni. Koordinovaná bola na národnej úrovni koordinačnými strediskami agentúry EU-OSHA vo viac než 30 európskych krajinách a podporovaná oficiálnymi partnermi kampane – celoeurópskymi a nadnárodnými organizáciami a mediálnymi partnermi.

V priebehu rokov 2016 a 2017 agentúra EU-OSHA vykonávala kampaň na zvýšenie informovanosti o význame udržateľného starnutia pracovnej sily. Aj keď riadenie starnutia pracovnej sily je výzvou, cieľom tejto kampane bolo poskytnúť jasné a užitočné usmernenia o opatreniach, ktoré možno prijať na podporu udržateľnej práce a zabránenie predčasnému odchodu z trhu práce. Hlavné ciele kampane Zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017 boli:

  • podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,
  • predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,
  • ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a
  • podporovať výmenu informácií a osvedčených postupov.