You are here

Vo vyše 30 európskych krajinách sa realizujú 2-ročné kampane Zdravé pracoviská, ktoré sú na celom svete uznávané ako najväčšie kampane v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojho druhu. Ich hlavným posolstvom je, že úspešné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku je prospešné pre zamestnancov, podniky, ako aj pre celú spoločnosť.