You are here

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017 zvyšuje informovanosť o význame dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie rizík počas celého pracovného života a prispôsobovania práce schopnostiam jednotlivca – či už na začiatku kariéry zamestnanca, alebo na jej konci. Podobne ako predchádzajúce kampane za zdravé pracoviská aj túto kampaň koordinujú na vnútroštátnej úrovni kontaktné miesta EU-OSHA a podporujú ju oficiálni a mediálni partneri kampane.

Kampaň sa začína 15. apríla 2016. Medzi hlavné podujatia v kalendári kampane patria európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v októbri 2016 a 2017) a slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská (v apríli 2017). Kampaň sa skončí samitom Zdravé pracoviská (v novembri 2017), keď sa zídu všetci, ktorí prispeli ku kampani, spolu so zástupcami agentúry EU-OSHA, aby zhodnotili úspechy kampane a získané poznatky.