You are here
09/03/2016

Wielka Brytania – „Program na rzecz dobrego samopoczucia” realizowany przez Northumbrian Water Group

Studia przypadku
74893-0.jpg

Przedsiębiorstwo Norhumbrian Water Group Limited (NWL) zapewnia dostęp do sieci kanalizacyjnej i zarządza tą siecią. Osoby powyżej 50. roku życia stanowią 30% wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Koszty absencji chorobowych z powodu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i stresu opiewają na kwotę 1 mln GBP rocznie. Celem realizowanego przez NWL „Programu na rzecz dobrego samopoczucia” jest przeciwdziałanie problemom zdrowotnym zanim przekształcą się one w problemy o przewlekłym charakterze. Od 2006 r. przełożeni pracowników brali udział w szkoleniach ułatwiających im identyfikowanie problemów związanych z pracownikami, prowadzenie z nimi dyskusji i oferowanie im możliwości skorzystania z usług przewidzianych w programie na rzecz dobrego samopoczucia. . Od 2008 r. firma RehabWorks świadczy usługi fizjoterapeutyczne na rzecz pracowników na zasadzie wczesnej interwencji, niezależnie do tego, czy zgłosili się oni samodzielnie, czy też zostali skierowani na stosowne badania przez swojego przełożonego. Firma przesyła stosowne zalecenia pracodawcy, przy czym wyniki badania zostają również przekazane lekarzowi rodzinnemu pracownika. Od 2010 r. organizacja zajmuje się przede wszystkim ograniczaniem poziomu stresu, organizując szkolenia dla przełożonych w zakresie zarządzania trudnymi sytuacjami. Ponadto w stosownych przypadkach pracownikom / członkom ich rodzin udziela się poufnych porad. Dzięki realizacji programu poziom absencji chorobowych spowodowanych zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego zmniejszył się o 40%, a poziom absencji chorobowych spowodowanych stresem – o 13%. Kierownictwo odnotowało wzrost zaangażowania pracowników. Wśród czynników sukcesu należy wymienić zaangażowanie różnych zainteresowanych stron w działalność organizacji, m.in. działu zasobów ludzkich, przedstawicieli związków zawodowych, przełożonych i pracowników, otrzymywanie wsparcia zewnętrznego i różnorodność podejmowanych działań. Opisane procesy można zastosować również w innych kontekstach, w szczególności jeżeli w danej sytuacji stosuje się już programy wsparcia pracowników.

  • Pobieranie PDF (0.1MB) zakończy się po upływie: