You are here
09/03/2016

Słowenia – Program „Dbanie o zdrowie pracowników” realizowany w kopalni węgla w Velenje.

Studia przypadku
74887-0.jpg

Kopalnia węgla Premogovnik Velenje przykłada dużą wagę do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, o czym świadczy ustanowienie przez nią programu „Dbanie o zdrowie pracowników” w 1998 r. Celem programu jest ograniczenie zjawiska absencji chorobowej i zmniejszenie liczby zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego – program jest adresowany do wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników w starszym wieku. Prawo do korzystania ze świadczeń dla seniorów przysługuje mężczyznom, którzy ukończyli 46. rok życia, i kobietom, które ukończyły 45. rok życia. W rezultacie ocen wewnątrzzakładowych przystosowano stanowiska pracy, natomiast przeprowadzone rozmowy dotyczące powrotu do pracy zaowocowały poprawą warunków pracy. Inne działania opracowywano w oparciu o sporządzone przez Instytut Zdrowia Publicznego analizy i dane statystyczne dotyczące zdolności do pracy i struktury wieku. Działania te obejmowały dostosowane do indywidualnych potrzeb badania lekarskie, planowanie aktywnych wakacji dla pracowników narażonych na ryzyko, profilaktyczne stosowanie krótkich przerw i organizowanie aktywności sportowej. Wyniki oceny rocznej wskazują na ograniczenie zjawiska absencji chorobowej i spadek liczby wypadków w miejscu pracy; podjęcie wspomnianych działań przyczyniło się również do wczesnego wykrywania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Wśród planowanych udoskonaleń należy wymienić rozszerzenie zakresu szkoleń profilaktycznych na wszystkich pracowników. Kolejnym przejawem zaangażowania przedsiębiorstwa w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jest jego udział w dwuletnim europejskim projekcie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP). Wśród czynników sukcesu należy wymienić solidną politykę BHP, ocenę potrzeb pracowników, korzystanie ze wsparcia zewnętrznego, podejmowanie zróżnicowanych działań i regularne przeprowadzanie ocen. Program można wdrożyć również w innych branżach po wprowadzeniu w nim stosownych modyfikacji.

  • Pobieranie PDF (0.1MB) zakończy się po upływie: