You are here

Polityka prywatności – Biuletyn kampanii

Pracownik Agencji odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Andrew Smith, dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Cel przetwarzania danych

Dane gromadzone za pomocą niniejszego formularza są niezbędne do przesłania biuletynu EU-OSHA dotyczącego kampanii, a czasami także ankiety, za pomocą której Agencja uzyskuje informacje zwrotne dotyczące wyników realizacji swojego rocznego planu zarządzania i wieloletniego programu strategicznego. Przekazane adresy e-mail są przechowywane w naszej aplikacji do automatycznego zarządzania listami wysyłkowymi Listserv.

Rodzaj przetwarzanych danych

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94/WE z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, z późniejszymi zmianami.

Legalność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (zwanego dalej rozporządzeniem (WE) nr 45/2001).

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu):

  • właściwie powołany personel EU-OSHA,
  • zewnętrzny dostawca obsługujący i konserwujący serwer EU-OSHA,
  • Wydział Prawny, Sąd do spraw Służby Publicznej, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Obrachunkowy, Służba Audytu Wewnętrznego, o ile dotyczy.

Wszyscy wymienieni odbiorcy są zobowiązani przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych w zakresie marketingu bezpośredniego.

EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych w zakresie marketingu bezpośredniego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, zweryfikowania ich dokładności oraz do ich usunięcia. Natomiast w przypadku jakichkolwiek pytań, których nie omówiono tutaj ani w ogólnodostępnej części strony internetowej, prosimy o wiadomość e-mail na adres: information@osha.europa.eu, w tytule wiadomości wpisując „ochrona danych”.

Informacje o okresie przechowywania danych

Z subskrypcji biuletynu EU-OSHA można zrezygnować w dowolnym czasie, korzystając z formularza zamieszczonego poniżej https://healthy-workplaces.eu/pl/healthy-workplaces-newsletter lub klikając na link znajdujący się na końcu każdego biuletynu.

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie komunikacji, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.

Wniosek o udzielenie informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, można przesłać wniosek do inspektora ochrony danych EU-OSHA na adres: dpo@osha.europa.eu.

Skarga do EIOD

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Danych Osobowych: http://www.edps.europa.eu), jeżeli uznają, że operacje przetwarzania danych są niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.