You are here

Informacja o polityce prywatności

Jednostka organizacyjna Agencji odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych

Andrew Smith, dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Cel przetwarzania danych

Na potrzeby tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej, podczas każdej wizyty na stronie internetowej tworzone są pliki dziennika, zawierające zagregowane dane, takie jak całkowita liczba odwiedzin, państwa użytkowników, czas trwania sesji oraz ścieżka przebyta przez użytkowników w trakcie sesji.

Rodzaj przetwarzanych danych

Wspomniane pliki dzienników zawierają następujące informacje:

  • adres IP użytkownika,
  • data i godzina otrzymania przez serwer sieci www żądania dostępu do strony wysłanego przez użytkownika,
  • zapytanie URL,
  • kod powrotu HTTP przesłany żądającemu (użytkownikowi),
  • czas przetwarzania żądania dostępu do strony wysłanego przez użytkownika,
  • ciąg agenta użytkownika żądającego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94/WE z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, z późniejszymi zmianami

Legalność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (zwanego dalej rozporządzeniem (WE) nr 45/2001).

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu):

  • właściwie powołany personel EU-OSHA,
  • zewnętrzny dostawca obsługujący serwer EU-OSHA,
  • Wydział Prawny, Sąd do spraw Służby Publicznej, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Obrachunkowy, Służba Audytu Wewnętrznego, o ile dotyczy.

Wszyscy wspomniani wyżej odbiorcy są zobowiązani przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych w zakresie marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie

Podczas każdej wizyty na niniejszej stronie internetowej będą ustawiane tymczasowe pliki cookie sesji. Pliki te są niezbędne, aby umożliwić sesję. Zostaną usunięte w momencie zamknięcia sesji przeglądarki. Adres IP użytkownika nie jest przechowywany w plikach cookie. Pliki cookie posiadają unikatowy ID służący do identyfikacji sesji, który jest całkowicie anonimowy w celu umożliwienia sesji.

Niniejsza strona korzysta z Piwik, oprogramowania do generowania statystyk internetowych, które jest w całości obsługiwane na serwerach EU-OSHA, znajdujących się w Unii Europejskiej. Piwik przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika, ale nie gromadzi żadnych danych osobowych. Anonimowy numer ID umożliwi oprogramowaniu Piwik identyfikację sesji użytkownika, przy czym sam numer ID jest bezużyteczny dla innych podmiotów i nie można z niego korzystać w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie jego aktywności przez EU-OSHA za pomocą oprogramowania Piwik, może zrezygnować z Piwik, zaznaczając poniższą opcję.

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i nie można z nich korzystać w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do informacji o sobie, do ich poprawienia lub zablokowania (gdy informacje są nieścisłe), żądania ich skasowania, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, w przypadkach przewidzianych w art. 13, 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o wiadomość na adres: information@osha.europa.eu, w tytule wiadomości wpisując „ochrona danych”.

Informacje o okresie ochrony danych

Informacje zawarte w plikach dziennika są przechowywane przez 2 lata na serwerze EU-OSHA obsługiwanym przez dostawcę zewnętrznego zlokalizowanego w Unii Europejskiej.

Dane używane do przygotowywania anonimowych raportów statystycznych będą przechowywane przez dłuższy okres.

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem bądź nieupoważnionym zmienianiem, ujawnieniem lub zniszczeniem. Do środków tych należą wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie komunikacji, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.

Wniosek o udzielenie informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, można przesłać wniosek do inspektora ochrony danych EU-OSHA na adres: dpo@osha.europa.eu.

Skarga do EIOD

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Danych Osobowych ( http://www.edps.europa.eu), jeżeli uznają, że operacje przetwarzania danych są niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.