You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Decydenci

W strategii „Europa 2020” zmiany demograficzne uznano za jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoi Europa. Jak podkreślono w strategii, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest niezbędne do zwiększenia potencjału i zaangażowania pracowników oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jako że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają zdecydowanie najwięcej ludzi w Europie, wsparcie małych przedsiębiorstw oraz radzenie sobie z dyskryminacją mają zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom związanym ze starzeniem się pracowników. Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–2017 jest zachęcenie decydentów do zajęcia się kwestiami związanymi z zachowaniem zdrowia przez cały okres aktywności zawodowej.

Pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest przeanalizowanie istniejących polityk i strategii oraz skuteczniejsze ich wdrażanie, usprawnienie wymiany dobrych praktyk i pomoc w tworzeniu przyszłych polityk w kontekście starzenia się pracowników. Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” prowadzonej w latach 2016–2017 jest zwrócenie uwagi na powyższe ustalenia i zachęcenie do wprowadzania zmian, jak również poszerzanie wiedzy o politykach i zasobach istniejących już w różnych częściach Europy.

Zalecane materiały

Projekt Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, którego celem jest przeanalizowanie istniejących polityk i strategii oraz skuteczniejsze ich wdrażanie, usprawnienie wymiany dobrych praktyk i pomoc w tworzeniu przyszłych polityk w kontekście starzenia się pracowników. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2013 r. i trwał do końca 2015 r. W wyniku projektu sporządzono szereg sprawozdań o następującej tematyce:

  • BHP w odniesieniu do starszych pracowników
  • BHP, płeć i starsi pracownicy
  • Rehabilitacja
  • Analiza 30 sprawozdań krajowych
  • Końcowe sprawozdanie z projektu

Zapraszamy na stronę projektu na stronie internetowej EU-OSHA

Inne istotne materiały

Dostępne są również studia przypadków i praktyczne narzędzia prezentujące niektóre rozwiązania przyjęte w różnych państwach Europy. W szczególności pokazują one wybrane inicjatywy i zasoby, z których korzystali MŚP i ich pracownicy.