You are here

Privacybeleid - Campagnenieuwsbrief

De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Voorlichting en PR

Doel van de verwerking

De gegevens die in dit formulier moeten worden ingevuld, worden verzameld voor verzending van de campagnenieuwsbrief van EU-OSHA en, incidenteel, verzameling van feedback over de prestaties van het Agentschap in relatie tot het jaarlijkse beleidsplan en het meerjarig strategisch programma. De opgegeven e-mailadressen worden opgeslagen in onze applicatie voor het geautomatiseerde beheer van de mailinglist, Listserv.

Type verwerkte gegevens:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres.

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

Rechtmatige verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Verordening (EG) nr. 45/2001”).

Ontvangers van de gegevens

Aan de volgende personen wordt overeenkomstig de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (“need to know”-beginsel) toegang tot persoonsgegevens verleend:

  • naar behoren aangewezen personeelsleden van EU-OSHA;
  • externe provider die de server van EU-OSHA host en onderhoudt;
  • Juridische Dienst, het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Ombudsman, de Europese Rekenkamer, de dienst Interne Audit, voor zover van toepassing.

Alle genoemde ontvangers zijn gehouden aan naleving van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

De rechten van de betrokkene

U hebt het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om na te gaan of de gegevens nauwkeurig zijn of om deze te laten wissen. Indien u echter nog vragen hebt die hier noch in het openbare gedeelte van de website worden behandeld, kunt u contact met ons opnemen via: information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden “data protection” in de onderwerp-regel.

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief van EU-OSHA te allen tijde opzeggen door het formulier onderaan deze pagina in te vullen https://healthy-workplaces.eu/nl/healthy-workplaces-newsletter, of door in uw inbox onderaan een willekeurige nieuwsbrief van EU-OSHA op de link te klikken.

Veiligheidsmaatregelen

Wij zorgen voor een gepaste beveiliging van gegevens tegen onbevoegde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere interne evaluaties van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van onze veiligheidsmaatregelen, waaronder passende encryptie van communicatie en fysieke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Verzoek om informatie

Betrokkenen kunnen voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via: dpo@osha.europa.eu.

Verhaal bij de EDPS

Betrokkenen hebben het recht om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming aan te schrijven: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.