You are here

Privātuma politika — kampaņas biļetens

Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu apstrāde

Andrew Smith, Sakaru un atbalsta grupas vadītājs

Datu apstrādes nolūks

Šajā veidlapā pieprasītie dati tiek vākti, lai nosūtītu EU-OSHA kampaņas biļetenu, kā arī dažkārt aptauju ar nolūku iegūt atgriezenisko saiti par aģentūras veikumu saistībā ar gada pārvaldības plānu un daudzgadu stratēģisko programmu. Iesniegtās e-pasta adreses tiek uzglabātas automatizētā adresātu saraksta pārvaldības lietotnē Listserv.

Apstrādāto datu veids

  • Vārds un uzvārds
  • E-pasta adrese

Juridiskais pamats

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, un tās turpmākie grozījumi.

Datu apstrādes likumība

Datu apstrāde ir pamatota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 () par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk — Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Datu saņēmēji

Piekļuvi personas datiem saņem, pamatojoties uz iesaistīto subjektu nozīmību un atbildību (princips "“vajadzība zināt”"):

  • pienācīgi iecelts EU-OSHA personāls;
  • ārējais nodrošinātājs, kurš mitina un uztur EU-OSHA serveri;
  • vajadzības gadījumā Juridiskais dienests, Civildienesta tiesa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombuds, Revīzijas palāta, Iekšējās revīzijas dienests.

Visiem minētajiem saņēmējiem ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. EU-OSHA neizpauž personas datus tiešas tirgvedības vai komerciālos nolūkos.

EU-OSHA neizpauž personas datus tiešas tirgvedības vai komerciālos nolūkos.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības piekļūt savai personas informācijai, pārbaudīt tās pareizību vai to dzēst. Ja Jums ir kādi jautājumi, kas nav risināti šeit vai kampaņas tīmekļa vietnes publiskajā sadaļā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu information@osha.europa.eu un tematā iekļaujiet vārdus “datu aizsardzība”.

Informācija par datu glabāšanas periodu

Jūs varat atcelt EU-OSHA biļetena abonēšanu jebkurā laikā, izmantojot veidlapu norādītās lapas apakšdaļā: https://healthy-workplaces.eu/lv/healthy-workplaces-newsletter. Tāpat Jūs varat uzklikšķināt uz saites, kas atrodas jebkura EU-OSHA biļetena apakšdaļā Jūsu iesūtnē.

Drošības pasākumi

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to nesankcionētu pārveidošanu, datu atklāšanu vai iznīcināšanu. Tajos ietver datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes prakses un drošības pasākumu iekšēju pārskatīšanu, kā arī saziņas atbilstošu šifrēšanu un fiziskus drošības pasākumus aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās glabājam personas datus.

Informācijas pieprasījums

Lai saņemtu papildu informāciju attiecībā uz personas datu apstrādi, datu subjekti var nosūtīt savus jautājumus EU-OSHA datu aizsardzības inspektoram, rakstot uz adresi: dpo@osha.europa.eu

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU), rakstot uz adresi: http://www.edps.europa.eu, ja viņi uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.