You are here

policy-makers-1920x589px.jpg

Politikas veidotāji

Stratēģijā “Eiropa 2020” ir atzīts, ka demogrāfiskās pārmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropa. Tomēr, kā norādīts stratēģijā, drošai un veselīgai darba videi ir būtiska nozīme darbaspēka potenciāla un apņēmības, kā arī uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā. Tā kā lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju strādā mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), kā arī mikrouzņēmumos, atbalsts mazajiem uzņēmumiem ir ļoti svarīgs, lai risinātu ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas un novērstu diskrimināciju. Veselīgu darbavietu 2016.–2017. gada kampaņas mērķis ir mudināt politikas veidotājus rast risinājumus, kā veselīgi novecot, aktīvi strādājot.

Eiropas Komisijas finansētā Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” mērķis bija apzināt esošās politiskās nostādnes un stratēģijas un pilnveidot to īstenošanu, veicināt labas prakses apmaiņu un palīdzēt izstrādāt turpmākās politiskās nostādnes saistībā ar darbaspēka novecošanu. Veselīgu darbavietu 2016.–2017. gada kampaņā ir jāpievērš uzmanība iegūtajiem datiem un jāveicina pārmaiņas, kā arī jāinformē par politikas nostādnēm un resursiem, kas Eiropā jau ir pieejami.

Ieteicamie resursi

Eiropas Parlamenta projekts: “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā”

Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” mērķis bija apzināt esošās politiskās nostādnes un stratēģijas un pilnveidot to īstenošanu, veicināt labas prakses apmaiņu un palīdzēt izstrādāt turpmākās politiskās nostādnes saistībā ar darbaspēka novecošanu. Tas aizsākās 2013. gada jūnijā un turpinājās līdz 2015. gada beigām. Projekta īstenošanas rezultātā tika sagatavoti vairāki ziņojumi:

  • “Darba drošība un veselības aizsardzība un vecāka gadagājuma darba ņēmēji”;
  • “Darba drošība un veselības aizsardzība, dzimums un vecāka gadagājuma darba ņēmēji”;
  • “Rehabilitācija”;
  • “30 valstu ziņojumu analīze”;
  • “Galīgais projekta ziņojums”

Apmeklējiet projekta lapu EU-OSHA tīmekļa vietnē.

Citi svarīgi resursi

Ir pieejami arī gadījumu izpētes piemēri un praktiski rīki, kas demonstrē kādu no pieejām, kas izmantotas Eiropas valstīs. Īpaši jāatzīmē dažas iniciatīvas un resursi, kas bijuši noderīgi MVU un to darbiniekiem.