You are here

Privatumo politika. Kampanijos naujienlaiškis

Agentūros struktūrinio padalinio darbuotojas, kuriam pavesta tvarkyti asmens duomenis

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas Andrew Smith.

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti šioje formoje, yra renkami tam, kad būtų galima atsiųsti EU-OSHA kampanijos naujienlaiškį ir (rečiau) atliekant apklausas, kai norima gauti atsiliepimus apie Agentūros veiklą atsižvelgiant į metinį valdymo planą ir daugiametę strateginę programą. Nurodyti e. pašto adresai saugomi mūsų automatizuotoje e. laiškų sąrašų tvarkymo taikomojoje programoje „Listserv“.

Tvarkomų duomenų rūšis

  • Vardas ir pavardė
  • E. pašto adresas

Teisinis pagrindas

1994 m. liepos 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo ir vėlesni jo pakeitimai.

Duomenų tvarkymo teisėtumas

Duomenų tvarkymas grindžiamas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) 5 straipsnio a punktu.

Duomenų gavėjai

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama atsižvelgiant į susijusių subjektų vaidmenį ir atsakomybę („reikia žinoti“ principas):

  • tinkamai paskirtiems EU-OSHA darbuotojams;
  • EU-OSHA serverio prieglobos paslaugas teikiančiam išorės paslaugų teikėjui;
  • prireikus Teisės tarnybai, Tarnautojų teismui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos ombudsmenui, Audito Rūmams, Vidaus audito tarnybai.

Visi išvardyti duomenų gavėjai privalo laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų tiesioginės komercinės rinkodaros tikslais.

EU-OSHA neatskleis asmens duomenų tiesioginės komercinės rinkodaros tikslais.

Duomenų subjekto teisės

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, tikrinti jų tikslumą arba juos ištrinti. Tačiau jeigu turite kokių nors klausimų, kurie nėra aptarti šioje vietoje arba svetainės viešojoje skiltyje, susisiekite e. paštu information@osha.europa.eu (laišką pavadinkite „duomenų apsauga“).

Informacija apie duomenų saugojimo laikotarpį

EU-OSHA naujienlaiškio prenumeratos galite atsisakyti bet kuriuo metu; jums tereikia pasinaudoti šio tinklalapio apačioje pateikta forma https://healthy-workplaces.eu/lt/healthy-workplaces-newsletter arba spustelėti bet kurio į jūsų gautų laiškų dėžutę atsiųsto EU-OSHA naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

Apsaugos priemonės

Siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie duomenų arba neteisėto duomenų pakeitimo, atskleidimo arba sunaikinimo, imamės tinkamų saugumo priemonių. Be kita ko, atliekame duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikos vidaus peržiūrą ir taikome saugumo priemones, įskaitant atitinkamą ryšio šifravimą ir fizines saugumo priemones, padedančias apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis.

Prašymas pateikti informaciją

Visą papildomą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektai gali gauti pateikdami prašymą EU-OSHA duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu dpo@osha.europa.eu.

Teisė kreiptis į EDAPP

Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną http://www.edps.europa.eu, jei mano, kad duomenų tvarkymo veiksmai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų reikalavimų.