You are here

Kampanja Zdrava radna mjesta za sve uzraste bila je decentralizirana kampanja otvorena organizacijama i pojedincima na lokalnoj, državnoj i europskoj razini. Kampanju su na nacionalnoj razini koordinirale središnjice Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu u više od 30 europskih država, a podršku su pružali službeni partneri u kampanji, paneuropske i multinacionalne organizacije te medijski partneri u kampanji.

Tijekom 2016. i 2017. godine Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu provodila je kampanju u svrhu podizanja svijesti o važnosti održivog starenja radne snage. Iako upravljanje sve starijom radnom snagom predstavlja izazov, ova je kampanja nastojala dati jasne i korisne smjernice o mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se potaknuo održivi rad i spriječio rani izlazak s tržišta rada. Ključni ciljevi Kampanje za zdrava radna mjesta 2016. – 2017. bili su sljedeći:

  • promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog vijeka,
  • sprečavanje zdravstvenih problema tijekom radnog vijeka,
  • omogućavanje načina za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu poslodavcima i radnicima u kontekstu sve starije radne snage te
  • poticanje razmjene informacija i dobrih praksi.