You are here

Dvogodišnje Kampanje za zdrava mjesta rada provedene su u 30 europskih zemalja i prepoznate su kao najveće kampanje za sigurnost i zdravlje na radu te vrste u svijetu. Temeljna je poruka da je uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem na mjestu rada dobro za radnike, za poslovanje i za društvo u cjelini.