You are here

Ochrana osobních údajů – zpravodaj kampaně

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace

Účel zpracování

Údaje požadované v tomto formuláři jsou shromažďovány za účelem zasílání zpravodaje kampaně agentury EU-OSHA a příležitostně i za účelem průzkumu s cílem získat zpětnou vazbu k práci agentury, pokud jde o roční plán řízení a víceletý strategický program. Poskytnuté e-mailové adresy jsou archivovány v naší aplikaci pro správu seznamu pro automatický mailing, Listserv.

Druh zpracovávaných údajů

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v platném znění.

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení (ES) č. 45/2001).

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to nejnutnější“):

  • řádně jmenovaným zaměstnancům agentury EU-OSHA,
  • externímu poskytovateli hostujícímu a spravujícímu server agentury EU-OSHA,
  • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru či Útvaru interního auditu.

Všichni uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Agentura EU-OSHA nepředá osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

Agentura EU-OSHA nepředá osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na ověření jejich správnosti nebo na jejich smazání. Pokud však máte jakékoli dotazy, které nejsou zodpovězeny zde ani ve veřejné části webových stránek, kontaktujte nás na adrese information@osha.europa.eu a do předmětu uveďte „ochrana údajů“.

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Zasílání zpravodaje agentury EU-OSHA můžete kdykoliv zrušit pomocí formuláře na konci této stránky https://healthy-workplaces.eu/cs/healthy-workplaces-newsletter, případně kliknutím na odkaz na konci kteréhokoli zpravodaje EU-OSHA ve své e-mailové schránce.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu k údajům a proti jejich neoprávněnému poskytnutí, zničení nebo neoprávněným úpravám. Tato opatření zahrnují interní přezkumy postupů používaných při shromažďování, uchovávání a zpracování údajů a interní přezkumy bezpečnostních opatření, včetně náležitého šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření, která mají chránit před neoprávněným přístupem k systémům, v nichž osobní údaje uchováváme.

Žádost o informace

S žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo@osha.europa.eu.

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu), jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.