You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Tvůrci politik

Strategie Evropa 2020 označuje demografické změny za jeden z hlavních problémů, s nimiž se Evropa potýká. Jak tato strategie upozorňuje, bezpečné a zdravé pracovní prostředí je zásadní pro zvyšování potenciálu a zapojení zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku. Vzhledem k tomu, že velká většina evropských obyvatel je zaměstnána v malých a středních podnicích a mikropodnicích, je podpora menších podniků klíčová pro řešení výzev spojených se stárnoucí pracovní silou a pro odstraňování diskriminace. Cílem kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017 je podpořit tvůrce politik, aby se zabývali otázkami souvisejícími se zdravým stárnutím na pracovišti.

Cílem pilotního projektu Evropského parlamentu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“, financovaného Evropskou komisí, bylo v souvislosti se stárnoucí pracovní silou prozkoumat stávající politiky a strategie a zlepšit jejich provádění, posílit výměnu informací o správné praxi a pomáhat při přípravě budoucích politik. Záměrem kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017 je zdůraznit tato zjištění a podpořit změny a také zvýšit informovanost o politikách a zdrojích, které již v Evropě existují.

Doporučené zdroje pro vás

Projekt Evropského parlamentu: „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“

Cílem pilotního projektu Evropského parlamentu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ bylo v souvislosti se stárnoucí pracovní silou prozkoumat stávající politiky a strategie a zlepšit jejich provádění, posílit výměnu informací o správné praxi a pomáhat při přípravě budoucích politik. Tento projekt byl zahájen v červnu 2013 a probíhal až do konce roku 2015. Výsledkem projektu bylo několik zpráv:

  • BOZP a starší pracovníci
  • BOZP, genderové otázky a starší pracovníci
  • Rehabilitace
  • Analýza 30 zpráv z jednotlivých zemí
  • Závěrečná zpráva z projektu

Navštivte stránku projektu na webových stránkách agentury EU-OSHA

Další relevantní zdroje

Rovněž jsou k dispozici případové studie a praktické nástroje ukazující některé z přístupů, které zaujaly země po celé Evropě. Tyto studie a nástroje představují zejména některé z iniciativ a zdrojů, které byly pro malé a střední podniky a jejich zaměstnance přínosné.