You are here
employers-1920x589px.jpg

Zaměstnavatelé

Demografické změny znamenají, že pracovní síla stárne. Pokud mají v zaměstnání zůstat starší pracovníci, kteří jsou často velkým přínosem pro své podniky, jelikož nabízejí zkušenosti, efektivitu a orientaci na kvalitu, je třeba prostřednictvím vedení a účasti pracovníků podporovat udržitelnou práci.

Zdravá produktivní pracoviště se zabývají výzvami spojenými se stárnoucí pracovní silou – a ekonomické důvody pro takovýto postup jsou přesvědčivé. Naštěstí existuje mnoho jednoduchých nástrojů, které mohou podnikům všech velikostí pomoci efektivně zvládat otázky spojené se stárnoucí pracovní silou.

Doporučené zdroje pro vás

Praktické nástroje a podpora

Zde najdete nástroje a rady, které byly vytvořeny, aby organizacím, a zejména malým a středním podnikům, pomohly provést pozitivní kroky s cílem úspěšně zvládat otázky spojené se stárnoucí pracovní silou, a to i s omezenými zdroji.

Postupy zaměstnavatelů v oblasti aktivního stárnutí

Zpráva představuje řadu případových studií, které ukazují inovativní postupy z různých členských států a které odrážejí témata zprávy: ekonomické důvody pro aktivní řízení zohledňující věkovou strukturu, mapování a plánování pracovní síly, pozitivní přístup k věku, nábor pracovníků pozitivně zohledňující věk, pružné pracovní režimy, udržení práceschopnosti, mezigenerační zapojení a plánování nástupnictví.

Zobrazit více informací

Případové studie

Mnohá poučení lze získat ze způsobu, jakým k výzvám spojeným se stárnoucí pracovní silou přistoupily jiné společnosti. Případové studie, jako je následující, poskytují praktické příklady toho, jak zavést změny vedoucí ke zdravějšímu a produktivnějšímu pracovišti.

Dobrovolné lékařské prohlídky ve společnosti Audi

Všichni zaměstnanci Audi mají nárok na dobrovolné komplexní zdravotní prohlídky, jejichž četnost se zvyšuje poté, co daný zaměstnanec dovrší 45 let. Společnost Audi provádí analýzu souhrnných údajů, aby určila zdravotní rizika a veškeré požadované změny v pracovním procesu. 

Zobrazit více informací

V našich případových studiích týkajících se velkých i malých pracovišť ve veřejném i soukromém sektoru najdete mnoho dalších nápadů a příkladů. 

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Ceny za správnou praxi jsou příležitostí, kdy váš podnik může získat uznání za iniciativu zaměřenou na podporu udržitelné práce po celý pracovní život. Tyto ceny jsou uznáním za vynikající a inovativní přístupy ke zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků všech věkových skupin.

Elektronický průvodce

Náš elektronický průvodce představuje praktický nástroj, který zaměstnavatelům pomáhá řídit BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Zkoumá klíčová témata, nabízí způsoby řešení problémů a poskytuje užitečné odkazy. Je interaktivní a uživatelsky přívětivý a snaží se pomoci podnikům všech velikostí s hodnocením a řešením rizik.

Další relevantní zdroje

Pokud se chcete do kampaně zapojit, najdete užitečné tipy v našem souboru nástrojů kampaně a můžete použít naše připravené materiály, které jsou k dispozici ve 25 jazycích.