You are here

Публикации

Ако искате да откриете повече информация по конкретна тема, ще я намерите тук. Бързо и лесно може да се възползвате от различни ресурси — от кратки обзори до задълбочени прегледи. От докладите, изготвени в рамките на пилотния проект на Европейския парламент „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст“ (Safer and healthier work at any age), до най-новите проучвания за конкретни сектори, групи работници и служители или рискове и информационни документи, обобщаващи въпроси от основно значение, нашите публикации са на разположение за разглеждане. 

15/10/2007
cover_image.jpeg

Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common work-related health problem in Europe. Tackling MSDs means taking action in the workplace. First, there are preventative steps that have to be taken. But for workers who already have MSDs, the challenge is to maintain their employability, keep...Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във
06/09/2007
45580-0.jpg

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-често срещаните свързани с труда здравословни проблеми в Европа. Борбата с МСС означава да се предприемат действия на работното място. Преди всичко трябва да се вземат превантивни мерки. При работещите, които вече имат МСС, обаче проблемът е да се запази...Вижте още

PDF Фактологични справки Изтегляне във
17/04/2012
43384-0.jpg

Наличието на безопасни и здравословни работни места способства предприятията и организациите да успяват и просперират, и е от полза за цялото общество. Настоящото ръководство предоставя на лидерите в организациите практическа информация за това как могат да подобряват безопасността и...Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във
17/04/2012
43356-0.jpg

Често служителите познават задълбочено работата си и знаят как могат да я направят по-безопасна. Настоящото ръководство показва как работниците могат да използват тези познания и да си сътрудничат активно с ръководителите си за подобряване на безопасността и здравето на работното място. В...Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във

Налични публикации

05/10/2016
77817-0.jpg

Тази информационна справка съдържа основни заключения, направени въз основа на прегледа, относно жените, безопасността и здравето при работа (БЗР) и устойчивия трудов живот в контекста на застаряващата работна сила.

Посочени са свързаните с възрастта разлики...Вижте още

PDF Info sheets Изтегляне във
17/04/2012
43384-0.jpg

Наличието на безопасни и здравословни работни места способства предприятията и организациите да успяват и просперират, и е от полза за цялото общество. Настоящото ръководство предоставя на лидерите в организациите практическа информация за това как могат да подобряват безопасността и...Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във
17/04/2012
43356-0.jpg

Често служителите познават задълбочено работата си и знаят как могат да я направят по-безопасна. Настоящото ръководство показва как работниците могат да използват тези познания и да си сътрудничат активно с ръководителите си за подобряване на безопасността и здравето на работното място. В...Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във
11/01/2010
44491-0.jpg

Разнообразието и управлението на разнообразието на работното място са важни въпроси за безопасността и здравето при работа днес. При все това, разнообразието рядко се изследва от гледна точка на оценката на риска. Все още са рядкост практическите инструменти за оценка на риска, които вземат...Вижте още

PDF Фактологични справки Изтегляне във

Pages

Други публикации на английски Eзик

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Вижте още

PDF Документи за обсъждане Изтегляне във
29/06/2017
77548-0.jpg

В доклада са откроени различните предизвикателства, свързани със застаряващата работна сила, и са разгледани иновативни решения. Координирана от EU-OSHA в сътрудничество със Cedefop, EIGE и Eurofound, всяка агенция на ЕС акцентира върху различен аспект на демографските промени и...Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във
07/11/2016
76185-0.jpg

Това резюме е изготвено въз основа на доклада относно основните констатации от тригодишен пилотен проект, иницииран от Европейския парламент и осъществен под ръководството на ЕU-OSHA, във връзка с трудностите пред безопасността и здравето при работа, поставени от застаряващата работната сила....Вижте още

PDF Доклади Изтегляне във

Pages