You are here

Analizy przykładów

Udział pracowników w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego przy montażu kotłów

27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 5 strony

W niniejszym studium przypadku przedstawiono etapy interwencji partycypacyjnej mającej na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego dla monterów kotłów oraz sposób, w jaki została ona zaadaptowana do kultury prewencyjnej firmy.


Naukowcy z Narodowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy zastosowali innowacyjną metodę łączącą grupy fokusowe pracowników i analizę drzewa błędów. Zasadniczo pracownicy uczestniczyli w określaniu i hierarchizowaniu zagrożeń, a także proponowaniu rozwiązań. Kiedy kierownictwo wdrożyło sugestie dotyczące poprawy wyposażenia, rozmieszczenia stanowisk pracy i procedur montażowych, pracownicy zareagowali pozytywnie.


W związku z tym stali się bardziej świadomi i proaktywni w sprawach dotyczących ich własnego bezpieczeństwa i zdrowia.  

  • Pobierz w: